Office of the High Representative

Documents


Brcko Arbitration

Statut Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine

7 December 1999

U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, postujuci nacionalni, religijski i kulturni identitet svih naroda i pravo gradjana da ucestvuju u vrsenju javnih poslova, na osnovu Opceg okvirnog sporazuma za mir, Konacne odluke Arbitraznog tribunala za spor oko medjuentitetske linije razgranicenja u oblasti Brcko i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sljedeci Statut Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine:


Glava I : Opce Odredbe

Clan 1 : Osnovni princip

 1. Brcko Distrikt (u daljem tekstu: ?Distrikt?) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

 2. Ovlasti Distrikta po pitanju lokalne samouprave rezultat su delegiranja Vladi Distrikta od strane oba entiteta svih ovlasti u vezi sa upravom na teritoriji predratne Opcine definirane u clanu 5. ovog Statuta, tj. delegiranja svih ovlasti koje su prethodno vrsili Entiteti i tri opcinske vlade.

 3. Entiteti u okviru Distrikta izvrsavaju samo one funkcije i ovlasti koje su im povjerene odredbama ovog Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta nece dodijeliti ili povjeriti bilo koju funkciju upravljanja ili ovlast koja nije posebno dodijeljena ili povjerena odredbama ovog Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu.

 4. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i vazeci zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, direktno su primjenljivi na cijeloj teritoriji Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti u skladu sa vazecim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine.

 5. Ovaj clan nije podlozan izmjenama.

Clan 2 : Naziv i sjediste

 1. Ime Distrikta je: "Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine".

 2. Sjediste Distrikta je grad Brcko.

Clan 3 : Zastava i grb

Distrikt nema drugu zastavu i grb osim zastave i grba Bosne i Hercegovine.

Clan 4 : Pecat

Distrikt ima okrugli pecat sa tekstom "Bosna i Hercegovina, Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine", ispisanim i cirilicom i latinicom.

Clan 5 : Teritorija Brcko Distrikta

Teritorija Distrikta obuhvata cjelokupnu teritoriju Opcine Brcko u granicama od 1. januara 1991.

Clan 6 : Pravna sposobnost

 1. Distrikt je pravno lice i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu da obavlja svoje funkcije, ukljucujuci sposobnost sticanja prava i obaveza; pravo da tuzi i da bude tuzeno na sudu.

 2. Gradonacelnik predstavlja Distrikt u skladu sa ovim Statutom.

Clan 7 : Pismo i jezik

 1. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latinicno i cirilicno pismo su u ravnopravnoj upotrebi za sve sluzbene svrhe.

 2. Pojedinacne odluke Vlade Distrikta o pravima i obavezama gradjana izdaju se na jednom od jezika i pisama navedenih u stavu 1. ovog clana, prema zahtjevu zainteresirane stranke.

Clan 8 : Demilitarizacija

 1. Distrikt je demilitariziran. Oruzane snage oba entiteta kao ni njihovi pomocni vojni objekti ne mogu biti locirani na teritoriji Distrikta.

 2. Kretanje oruzanih snaga oba entiteta kroz teritoriju Distrikta regulira se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Clan 9 : Funkcije i ovlasti Brcko Distrikta

Funkcije i ovlasti Distrikta su:

 1. privreda Distrikta;

 2. finansije Distrikta;

 3. carinska uprava;

 4. javna imovina;

 5. javne usluge/infrastruktura;

 6. kultura;

 7. obrazovanje;

 8. zdravstvena zastita;

 9. zastita okoline;

 10. socijalna zastita;

 11. pravosudje i sluzba pravne pomoci;

 12. policija;

 13. stambena pitanja;

 14. urbanizam i planiranje;

 15. ostale funkcije neophodne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave u skladu sa clanom 1.

Clan 10 : Suradnja sa entitetima i opcinama

 1. Distrikt moze zakljuciti sporazume o suradnji sa entitetima u cilju olaksanja ostvarivanja svojih funkcija i ovlasti u skladu sa ovim Statutom i zakonom, pod uslovom da su takvi sporazumi od jednake koristi svim stanovnicima Distrikta.

 2. Distrikt moze pristupiti postojecim ili zakljuciti nove sporazume sa domacim i medjunarodnim udruzenjima gradova i opcina, kao i gradovima i opcinama, u cilju zadovoljavanja zajednickih potreba u skladu sa ovim Statutom i zakonom.


Glava II : Stanovnici Brcko Distrikta

Clan 11 : Definicija

Stanovnik Brcko Distrikta je drzavljanin Bosne i Hercegovine koji:

 1. ima prebivaliste u Brckom;

 2. koji je imao prebivaliste u Brckom prema popisu stanovnistva iz 1991., a nije stekao prebivaliste u bilo kojoj drugoj opcini Bosne i Hercegovine;

 3. koji je stekao prebivaliste u Brckom u skladu sa zakonom, nakon popisa iz l991., a koji je naknadno stekao status raseljenog lica, pod uslovom da nije stekao prebivaliste u nekoj drugoj opcini Bosne i Hercegovine.

Clan 12 : Entitetsko drzavljanstvo

 1. Stanovnici Distrikta koji su drzavljani jednog entiteta na dan stupanja na snagu ovog Statuta ostaju drzavljani tog entiteta.

 2. Pravo stanovnika Distrikta da promijene svoje entitetsko drzavljanstvo i pravo buducih stanovnika da biraju svoje entitetsko drzavljanstvo regulira se zakonom.

Clan 13 : Prava i obaveze

 1. Svako ima pravo da uziva sva prava i slobode garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno krece i odredjuje svoje mjesto boravka, poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.

 2. Svi stanovnici Distrikta mogu ravnopravno ucestvovati u vrsenju javnih poslova u skladu sa zakonom.

 3. Svi stanovnici Distrikta i sva fizicka i pravna lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit u Distriktu obavezna su ucestvovati u finansiranju funkcija i ovlasti Distrikta putem poreza, taksi i doprinosa u skladu sa zakonom.

Clan 14 : Vojna i alternativna sluzba

 1. Stanovnici Distrikta ne podlijezu obavezi sluzenja vojne ili druge entitetske sluzbe i ne mogu dobrovoljno ucestvovati u vojnim sluzbama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom sastavu u vojskama entiteta.

 2. Alternativna sluzba entitetskim vojnim sluzbama za stanovnike Distrikta moze biti predvidjena zakonom.

Clan 15 : Sloboda udruzivanja

 1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruzivanja, ukljucujuci pravo na formiranje politickih, drustvenih i drugih organizacija.

 2. Sudije, tuzioci, clanovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu formirati profesionalna udruzenja, ali ne mogu biti clanovi politickih stranaka niti podrzavati politicke kandidate ili platforme politickih stranaka.

Clan 16 : Obrazovanje

 1. Svako lice u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Srednjoskolsko obrazovanje je besplatno.

 2. Privatne skole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom.

Clan 17 : Pravno zastupanje

 1. Svako lice protiv koga je pokrenut krivicni postupak ima pravo da se brani licno ili da dobije besplatnu pravnu pomoc ukoliko nema dovoljno sredstava za angazira pravnog zastupnika.

 2. U gradjanskim parnicama, u skladu sa zakonom, besplatna pravna pomoc bice dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju sredstva za pokrivanje sveukupnih troskova ili dijela troskova pravne pomoci.

Clan 18 : Javno informiranje

 1. U Distriktu se postuje sloboda informiranja. Zvanicnici Distrikta ce osigurati uvid javnosti u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i zvanicne sastanke, blagovremenim, tacnim i potpunim davanjem informacija.

 2. Osim ukoliko drukcije nije regulirano zakonom, javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koje izradi Vlada Distrikta, zvanicnici Vlade, zaposleni ili zaposleni po ugovoru o djelu, bez naknade i bez obaveze da dokazu opravdanost takvih zahtjeva.

Clan 19 : Zahtjevi gradjana

Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizickih i pravnih lica i blagovremeno preduzima odgovarajuce radnje na nacin predvidjen zakonom.


Glava III : Organizacija Funkcije Brcko Distrikta

Poglavlje A: Opce Odredbe

Clan 20 : Podjela vlasti

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vrsi Skupstina Distrikta. Izvrsnu vlast vrsi Vlada Distrikta. Sudsku vlast vrse sudovi Distrikta.

Clan 21 : Zaposleni u Distriktu

Zaposljavanje javnog sektora Distrikta vrsi se na osnovu profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog konkursa, i odrazava sastav stanovnistva.

Clan 22 : Uvid u finansije

 1. Poslanici Skupstine Distrikta (u daljem tekstu: ?poslanici?), gradonacelnik, sefovi Odjela, sef policije i njegovi zamjenici, sefovi Odjela policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, sefovi Odjela Uprave prihoda Distrikta, sudije i javni tuzilac Distrikta i sefovi Odjela unutar sudova i Javnog tuzilastva Distrikta, podnose na uvid Odjelu javnog registra Vlade Distrikta godisnji finansijski izvjestaj o svom ukupnom prihodu, izvorima, aktivi i pasivi, u skladu sa zakonom.

 2. U skladu sa clanom 18. finansijski izvjestaji smatraju se javnim dokumentima i objavljuju se u Sluzbenom glasniku Brcko Distrikta.

Poglavlje B: Skupstina Brcko Distrikta

1. Nadleznosti i sastav

Clan 23 : Nadleznosti Skupstine Brcko Distrikta

 1. Skupstina Distrikta (u daljem tekstu: ?Skupstina?) je zakonodavno tijelo Distrikta i odredjuje opcu politiku Distrikta u skladu sa clanom 9. Statuta. Mandat Skupstine je cetiri (4) godine.

 2. U nadleznosti Skupstine Brcko Distrikta spadaju:

  1. Usvajanje Statuta Brcko Distrikta i Poslovnika o radu Skupstine;

  2. Usvajanje budzeta Brcko Distrikta;

  3. Usvajanje zakona Brcko Distrikta;

  4. Usvajanje odluka i rezolucija u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu;

  5. Odlucivanje, na prijedlog gradonacelnika, o javnim zajmovima i zaduzivanjima Distrikta, u skladu sa pravilima i politikom Centralne banke Bosne i Hercegovine;

  6. Izbor i razrjesenje predsjednika i potpredsjednika Skupstine, gradonacelnika Distrikta i drugih zvanicnika u skladu sa ovim Statutom, Poslovnikom o radu i zakonom;

  7. Nadgledanje rada Vlade Distrikta i cjelokupne administracije Distrikta, narocito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skupstina moze, na zahtjev najmanje pet (5) poslanika, oformiti posebnu komisiju iz svog clanstva da bi ispitala rad bilo kojeg upravnog tijela Distrikta;

  8. Zvanicna procjena rada gradonacelnika, direktora Uprave prihoda Distrikta i sefa policije najmanje jednom godisnje na redovnoj sjednici;

  9. Razmatranje godisnjih finansijskih izvjestaja koje sacinjavaju drzavne institucije za finansijsku kontrolu;

  10. Obavljanje drugih funkcija u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Clan 24 : Sastav Skupstine

 1. Skupstina se sastoji od dvadeset devet (29) poslanika.

 2. Poslanici se biraju na opcim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Clan 25 : Sazivanje Skupstine

 1. Skupstina ce se sastati u roku od dvije (2) sedmice od datuma potvrdjivanja rezultata izbora, a nakon polaganja zakletve ili davanja svecane izjave bice u stalnom zasjedanju.

 2. Skupstina se saziva najmanje dva puta mjesecno prema utvrdjenim terminima i mjestu. Skupstinu moze sazvati predsjednik Skupstine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmanje pet (5) poslanika, onoliko cesto koliko je neophodno za vrsenje funkcija Skupstine.

2. Poslanici Brcko Distrikta

Clan 26 : Kriteriji za obavljanje duznosti

Poslanici se u javnom zivotu moraju ponasati na primjeren, prikladan i etican nacin, te obavljati svoje duznosti savjesno i iskljucivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine.

Clan 27 : Sukob interesa

 1. Poslanici ne mogu vrsiti nikakvu drugu javnu duznost ni u jednom entitetu Bosne i Hercegovine i ne mogu biti direktori niti clanovi upravnih odbora u preduzecima koja su vlasnistvo Distrikta ili se finansiraju iz budzeta Distrikta.

 2. Poslanici koji pripadaju bilo kojoj od gore navedenih kategorija objavice u roku od osam (8) dana od datuma potvrdjivanja izbornih rezultata svoj izbor izmedju poslanicke sluzbe i gore navedenih funkcija. Ukoliko to ne ucine, smatrace se nepodobnim za obavljanje poslanicke sluzbe.

 3. Poslanici ne mogu ucestvovati u diskusijama, razmatranjima i donosenju odluka o pitanjima koja su od ekonomskog ili drugog znacajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen; krvne srodnike u pobocnoj liniji do treceg stepena, supruznike i srodnike po tazbini do drugog stepena.

Clan 28 : Imunitet

Poslanici nece biti krivicno ni gradjansko-pravno odgovorni za pocinjena djela, izrazena misljenja i date glasove tokom vrsenja svojih duznosti.

3. Predsjednistvo Skupstine

Clan 29 : Predsjednik i potpredsjednik

Skupstina ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz sastava poslanika na prvoj sjednici svakog novog mandata.

Clan 30 : Izbor predsjednika i potpredsjednika

 1. Svaki poslanik moze nominirati kandidata za mjesto predsjednika Skupstine. Kandidat koji dobije tropetinsku vecinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.

 2. Ukoliko u prvom izbornom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu vecinu glasova, obavice se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije vecinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.

 3. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu vecinu u drugom krugu obavice se treci krug glasanja izmedju dva kandidata koji su dobili najveci broj glasova. Kandidat koji dobije veci broj glasova u trecem izbornom krugu postaje predsjednik. Kandidat koji dobije manji broj glasova postaje potpredsjednik.

Clan 31 : Razrjesenje sa duznosti

Predsjednik i potpredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razrijeseni sa duznosti prije isteka mandata u skladu sa clanom 34. Prijedlog za razrjesenje sa duznosti predsjednika ili potpredsjednika mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika.

Clan 32 : Potpredsjednik

Potpredsjednik Skupstine pomaze predsjedniku u vrsenju njegove/njene duznosti i mjenja predsjednika u njegovom/njenom odsustvu.

4. Organizacija i funkcija Skupstine

Clan 33 : Kvorum

 1. Skupstina usvaja punovaznu odluku ukoliko sjednici prisustvuje vise od polovine ukupnog broja poslanika Skupstine.

 2. Ukoliko se ovim Statutom drukcije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasanjem, prostom vecinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. Uzdrzani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvrdjivanju vecine.

Clan 34 : Kvalifikovana vecina

 1. Skupstina donosi odluke tropetinskom vecinom glasova od ukupnog broja poslanika u slucajevima kada se odluke ticu:

  1. usvajanja Poslovnika o radu Skupstine;

  2. budzeta Brcko Distrikta;

  3. zakona Brcko Distrikta;

  4. razrjesenja svih lica koje bira Skupstina i saglasnosti navedenih u clanu 60. ovog Statuta.

 2. Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovog Statuta, kao i odluke navedene u clanovima 10. i 71. zahtijevaju trocetvrtinsku vecinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Clan 35 : Komisije

 1. Skupstina iz svog clanstva formira Komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skupstinu, i obavljaju druge duznosti u skladu sa ovim Statutom. Ucesce u Komisijama je srazmjerno broju skupstinskih mjesta koja zauzimaju politicke stranke i nezavisni poslanici. Pored poslanika, Skupstina moze odluciti da imenuje jedan broj strucnjaka koji ce pomagati u radu Komisija, u svojstvu clanova Komisija bez prava glasa.

 2. Zakonodavna komisija se osniva radi davanja misljenja o nacrtima zakona ili izmjenama postojecih zakona kako bi se uspostavio odgovarajuci jedinstveni sistem zakona na teritoriji Distrikta.

 3. Komisija za budzet se osniva radi davanja svog misljenja o predlozenom budzetu.

Clan 36 : Poslovnik o radu

Skupstina usvaja Poslovnik o radu kojim se regulira rad Skupstine, kao i rad komisija, redovan tok zasjedanja, postupak biranja i glasanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i opci tok rada Skupstine.

5. Zakonodavna funkcija Skupstine

Clan 37 : Nacrti zakona

Svaki poslanik i gradonacelnik imaju pravo da predlazu zakone.

Clan 38 : Postupak

 1. Nacrti zakona se podnose Skupstini i prosljedjuju nadleznim komisijama. Nakon sto nadlezne komisije podnesu svoje izvjestaje o njima, ili ukoliko ne dostave svoj izvjestaj o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po prijemu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.

 2. Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na redovnim sjednicama Skupstine.

Clan 39 : Objavljivanje zakona

 1. Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skupstine objavljuju se u Sluzbenom glasniku Brcko Distrikta.

 2. Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, osim ukoliko iz odredjenih razloga zakon ne stupi na snagu ranije.

Clan 40 : Pravna vaznost

 1. Zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno dejstvo.

 2. Krivicna i druga kaznjiva djela se utvrdjuju i za njih se izricu kazne u skladu sa zakonom ili propisom vazecim u vrijeme izvrsenja djela, osim u slucajevima kada je novi zakon ili propis blazi po pocinioca.

Clan 41 : Ustavnost i zakonitost

Ovaj Statut i zakoni Distrikta moraju biti uskladjeni sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta imaju nadleznost da odluce o usaglasenosti neke odredbe zakona Distrikta sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta takodjer imaju nadleznost da odluce da li neka odredba zakona Distrikta jeste ili nije u skladu sa ovim Statutom.

6. Budzet Brcko Distrikta

Clan 42 : Uprava prihoda Brcko Distrikta

Uprava prihoda Distrikta se osniva zakonom. Uprava prihoda je odgovorna narocito za ubiranje svih prihoda Distrikta, investiranje fondova Distrikta, podnosenje izvjestaja Skupstini o raspolozivosti prihoda za godisnji budzet Distrikta, predvidjanje prihoda Distrikta i finansijsko stanje Distrikta.

Clan 43 : Zakon o budzetu

 1. Gradonacelnik priprema i podnosi Skupstini prijedlog godisnjeg budzeta najmanje devedeset (90) dana prije isteka svake fiskalne godine.

 2. Skupstina usvaja budzet Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. Skupstina razmatra predlozeni budzet na svakoj od svojih redovnih sjednica u toku perioda od dva mjeseca prije odobravanja budzeta.

 3. Nakon podnosenja budzeta i prije prve diskusije na Skupstini, prijedlog budzeta bice dostupan javnosti i dostavljen lokalnim udruzenjima gradjana.

 4. Prijedlog budzeta ukljucuje:

  1. rashode i racune Vlade Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu;

  2. proracune rashoda i racune Vlade Distrikta za tekucu fiskalnu godinu;

  3. iznos svih rezervi ili neutrosenih sredstava Distrikta;

  4. proracune rashoda i izdvajanja neophodnih za realizaciju obaveznih programa rada Vlade Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

  5. detaljne proracune prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

  6. obracun:

   1. finansijskog stanja Blagajne Distrikta po isteku posljednje fiskalne godine;

   2. procijenjenog finansijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju tekuce fiskalne godine;

   3. procijenjenog finansijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju sljedece fiskalne godine u slucaju da se finansijski prijedlozi sadrzani u budzetu usvoje.

  7. sve bitne cinjenice u vezi sa finansijskim obavezama Distrikta;

  8. ostale finansijske obracune i podatke koji su neophodni ili potrebni za detaljan uvid u finansijsko stanje Vlade Distrikta;

 5. O budzetu se raspravlja i odluke donose u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupstine.

 6. Nakon usvajanja budzeta, gradonacelnik Skupstini podnosi mjesecne izvjestaje o njegovoj realizaciji, kao i godisnji izvjestaj na kraju svake fiskalne godine.

 7. Sredstva Distrikta ne mogu biti utrosena ili opterecena osim ako to nije u skladu sa usvojenim budzetom ili njegovim izmjenama.

Clan 44 : Povecanje rashoda budzeta

Nacrti zakona koji bi zahtijevali povecanje rashoda budzeta nece se iznositi na raspravu ukoliko se uz njih ne prilozi izvjestaj Uprave prihoda Brcko Distrikta. Ni Vlada Distrikta niti bilo koji Odjel bilo kojeg tijela ne mogu prekoraciti odredjeni iznos koji je odobren godisnjim budzetom Distrikta bez prethodne izmjene budzeta.

Clan 45 : Izmjene budzeta

Gradonacelnik moze predloziti Skupstini izmjene budzeta u slucaju ozbiljnog ili nepredvidjenog manjka prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti prilozen izvjestaj Uprave prihoda Brcko Distrikta kojim se utvrdjuje iznos manjka. O izmjenama ce se raspravljati i odlucivati u skladu sa clanom 43. Statuta.

Poglavlje C: Vlada Brcko Distrikta

1. Konstituiranje i sastav Vlade Brcko Distrikta

Clan 46 : Vlada Brcko Distrikta

Vladu Distrikta cine gradonacelnik i sefovi Odjela.

Clan 47 : Gradonacelnik

 1. Gradonacelnika bira Skupstina i on moze biti ponovo izabran. Gradonacelnik obavlja svoje duznosti za vrijeme mandata Skupstine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog gradonacelnika.

 2. Gradonacelnik organizira Vladu Distrikta ekonomicno i efikasno u mjeri u kojoj to dopustaju prihodi Distrikta. Gradonacelnik izdaje Organizacioni plan u kojem Vladu dijeli na Odjele koji pokrivaju sve funkcije i ovlasti Brcko Distrikta u skladu sa clanom 9. U Organizacionom planu predvidjeni su sljedeci Odjeli:

  1. Strucni administratvni poslovi;

  2. Budzet i finansije;

  3. Javni poslovi;

  4. Komunalni poslovi;

  5. Urbanizam, imovinski odnosi i privredni razvoj;

  6. Zdravstvo, javna sigurnost i ostale usluge;

  7. Obrazovanje;

  8. Poljoprivreda i sumarstvo;

  9. Javni registar.

Clan 48 : Sefovi Odjela

 1. Sefove Odjela bira ili smjenjuje gradonacelnik na osnovu profesionalnih kriterija. Sefovi Odjela odrazavaju sastav stanovnistva. Skupstina Distrikta moze staviti veto na gradonacelnikov izbor ili smjenu sefa Odjela tropetinskom vecinom glasova.

 2. Sef Odjela za strucne administrativne poslove je takodjer i zamjenik gradonacelnika koji mu pomaze u obavljanju njegovih/njenih funkcija i koji ga/je mjenja u njegovom/njenom odsustvu.

Clan 49 : Rad Vlade Distrikta

Od svakog ureda i odjela Distrikta, te svakog zvanicnika i zaposlenog Distrikta ocekuje se da svoje funkcije izvrsavaju revnosno i predano u ime svih gradjana Distrikta. U pruzanju usluga Distrikta i izvrsavanju svojih zadataka, Vlada nastoji da bude na najvecem profesionalnom nivou, podrazumjevajuci efikasnost u radu, pristupacnost, odgovornost, kvalitet rada, upotrebu tehnoloski naprednih metoda i reagiranje na probleme javnosti, u okviru budzeta.

2. Odgovornosti Vlade Brcko Distrikta

Clan 50 : Odgovornosti gradonacelnika

 1. Gradonacelnik je odgovoran za provodjenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.

 2. Gradonacelnik je odgovoran Skupstini za pravilno rukovodjenje i upravljanje Distriktom.

 3. Gradonacelnik imenuje, unapredjuje i razrjesava sa duznosti sve javne radnike Distrikta u skladu sa zakonom i osigurava da oni ispunjavaju uslove kadrovskih propisa, ukljucujuci standarde zaposljavanja, pravila ponasanja i rutinske procjene vrsenja duznosti.

 4. Gradonacelnik obavlja sljedece duznosti:

  1. podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupstini;

  2. predlaze budzet Distrikta i podnosi finansijske izvjestaje Distrikta;

  3. upravlja javnom imovinom;

  4. obavlja ostale duznosti u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Clan 51 : Odgovornosti sefova Odjela

 1. Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput sedmicno na redovno zakazanoj sjednici. Clanovi Vlade Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz nadleznosti Vlade Distrikta i daju prijedloge gradonacelniku.

 2. Sefovi Odjela upravljaju svojim Odjelima, u skladu sa gradonacelnikovim odlukama.

Clan 52 : Sukob interesa

Clanovi Vlade Distrikta i sef policije i njegovi zamjenici ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata.

3. Odnosi izmedju Vlade i Skupstine Brcko Distrikta

Clan 53 : Uloga Vlade Brcko Distrikta

 1. Vlada Distrikta obavjestava Skupstinu o svim tekucim pitanjima.

 2. Clanovi Vlade Distrikta mogu ucestvovati na sjednicama Skupstine, ali nemaju pravo glasa. Gradonacelnik ima pravo da uzme rijec u svakom trenutku po svakoj tacki dnevnog reda. Gradonacelnik mora bez odlaganja dati Skupstini sve trazene informacije koje se odnose na upravljanje Distriktom.

Clan 54 : Nominacije

 1. Samo poslanik moze nominirati kandidata za mjesto gradonacelnika iz sastava clanstva Skupstine.

 2. Nominacija i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skupstine, na pocetku svakog novog mandata.

Clan 55 : Izbor gradonacelnika

 1. Kandidati za mjesto gradonacelnika izlazu svoj program Skupstini.

 2. Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradonacelnik tropetinskom vecinom od ukupnog broja glasova poslanika.

 3. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu vecinu u prvom izbornom krugu, odrzace se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije vecinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje gradonacelnik.

 4. Ako nijedan kandidat ne ostvari potrebnu vecinu u drugom izbornom krugu, odrzace se treci izborni krug izmedju dva (2) kandidata koji su dobili najveci broj glasova. Kandidat koji dobije veci broj glasova u trecem izbornom krugu postaje gradonacelnik.

 5. Gradonacelniku, po njegovom/njenom izboru prestaje funkcija poslanika i vrsi se njegova/njena zamjena u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Clan 56 : Izvjestaj i Program rada

Na kraju svake kalendarske godine gradonacelnik podnosi Skupstini godisnji izvjestaj o radu Vlade Distrikta i Program rada Vlade za narednu godinu.

Clan 57 : Mandat, ostavka i razrjesenje sa duznosti

 1. Gradonacelnik moze dati ostavku ili biti razrijesen sa duznosti od strane Skupstine prije isteka njegovog/njenog mandata. Vlada Distrikta sa zamjenikom gradonacelnika na celu nastavlja da obavlja svoje duznosti dok se ne izabere novi gradonacelnik.

 2. Prijedlog za razrjesenje gradonacelnika sa duznosti mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika.


Glava IV : Policija Distrikta

Clan 58 : Policija Brcko Distrikta

 1. Distrikt ima sopstvenu policiju (u daljem tekstu: ?policija Distrikta?).

 2. Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predvidjene zakonom.

Clan 59 : Odgovornost

 1. Policija Distrikta obezbjedjuje sigurnu i bezbjednu sredinu svim licima u Distriktu, i radi postujuci medjunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predvidjene Ustavom Bosne i Hercegovine.

 2. Policija Distrikta obezbjedjuje neogranicenu slobodu kretanja svih lica, vozila i roba kroz Distrikt.

 3. Svi zaposleni u policiji Distrikta su javni sluzbenici i kao takvi su odgovorni za svoje postupke.

Clan 60 : Sef policije

Policija Distrikta ima sefa policije i dva (2) zamjenika. Sefa policije i zamjenike imenuje i razrjesava gradonacelnik uz saglasnost Skupstine, u skladu sa clanom 34. Statuta.

Clan 61 : Potjera

Sporazumi o suradnji u provodjenju zakona postizu se izmedju policije Distrikta i policijskih organa entiteta u slucaju potjere lica osumnjicenih za krivicna djela.


Glava V : Sudovi i Javno Tuzilastvo

Poglavlje A: Sudovi Distrikta

Clan 62 : Sudovi Distrikta

 1. Sudstvo Distrikta je nezavisno, a cine ga Osnovni sud i Apelacioni sud.

 2. Sudovi sude nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima Distrikta.

 3. Sudovi imaju opcu nadleznost. Osnivanje, organizacija i nadleznost sudova utvrdjuju se zakonom.

 4. Vlada Distrikta je obavezna da pomaze sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvrsava sve sudske odluke i naloge sudova.

Poglavlje B: Javno Tuzilastvo

Clan 63 : Javno tuzilastvo

 1. Javno tuzilastvo je nezavisno od sudstva i policije Distrikta.

 2. Javno tuzilastvo goni pocinioce krivicnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima Distrikta.

 3. Osnivanje, organizacija i nadleznost Javnog tuzilastva se utvrdjuju zakonom.

Poglavlje C: Imenovanje i Nezavisnost

Clan 64 : Pravosudna komisija

 1. Zakonom se osniva nezavisna Pravosudna komisija u cijoj nadleznosti su imenovanje i razrjesenje sudija i javnih tuzilaca u Distriktu.

 2. Komisija je narocito odgovorna za:

  1. obezbjedjivanje nezavisnosti sudstva i Javnog tuzilastva Distrikta;

  2. obezbjedjivanje strucnog usavrsavanja sudija i javnih tuzilaca;

  3. donosenje i provodjenje etickog kodeksa sudstva i Javnog tuzilastva Distrikta;

  4. preduzimanje disciplinskih mjera protiv sudija i javnih tuzilaca u skladu sa zakonom.

Clan 65 : Sudije i javni tuzioci

Sudije i javni tuzioci su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge kvalifikacije predvidjene zakonom.

Clan 66 : Mandat

 1. Sudije i javni tuzioci sticu dozivotno imenovanje i mogu biti razrijeseni samo pod uslovima propisanim zakonom. Sudije i javni tuzioci se penzionisu kad napune sedamdeset (70) godina.

 2. Sudije i tuzioci ne mogu vrsiti nikakvu drugu javnu funkciju niti obavljati bilo koji drugi posao.

Clan 67 : Sastav sudova

 1. Stanovnici Distrikta ucestvuju u sudjenju pred Osnovnim sudom u svojstvu sudija-porotnika, u skladu sa zakonom.

 2. Apelacioni sud cine iskljucivo sudije.

Clan 68 : Imunitet

Sudije, sudije-porotnici i javni tuzioci ne mogu biti krivicno ni gradjansko-pravno odgovorni za djela pocinjena i misljenja izrazena u vrsenju svojih duznosti.

Clan 69 : Finansiranje

Distrikt je duzan osigurati neophodnu finansijsku i drugu pomoc u cilju osiguranja pravilnog funkcioniranja sudstva, Javnog tuzilastva i njihove administracije.


Glava VI : Prelazne Odredbe

Clan 70 : Kontinuitet zakona

Svi entitetski zakoni i propisi, koji su na snazi na teritoriji Distrikta u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta, ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim Statutom dok drukcije ne odredi Skupstina, u skladu sa ovim Statutom.

Clan 71 : Pravni sljedbenik

 1. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju da postoje sve opcinske administracije koje postoje na teritoriji Distrikta. Opcinski uredi i pravna lica koja su osnovana ili se finansiraju od strane postojecih opcinskih administracija nastavice da pruzaju usluge u skladu sa vazecim zakonima, po instrukcijama Vlade Distrikta, sve dok Vlada Distrikta ne odluci drukcije, ili dok se to ne izmijeni zakonom Distrikta.

 2. Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik dijela Opcine Brcko u Republici Srpskoj, kao i administrativnih aranzmana Brka i Ravne-Brcko.

 3. Sve ugovore i sporazume, koje su zakljucile opcinske vlasti navedene u stavu 2. ovog clana, zainteresirane strane moraju dostaviti na uvid gradonacelniku u roku od trideset (30) dana od dana njegovog/njenog preuzimanja duznosti. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi u tom roku smatra se otkazanim. Gradonacelnik ce odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skupstini. Na inicijativu pet (5) poslanika ili po preporuci gradonacelnika, Skupstina moze otkazati svaki ovakav ugovor i sporazum.

Clan 72 : Sudski i upravni postupci

 1. Svi sudski postupci pred sudovima koji postoje na teritoriji Distrikta, u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta, a u kojima nisu donesene pravosnazne sudske odluke bice okoncani u skladu sa entitetskim zakonima. Sve odluke koje postaju izvrsne u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta ili ce postati izvrsne nakon toga, izvrsice sudovi Distrikta.

 2. Svi upravni postupci koji nisu okoncani u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta se proslijedjuju Vladi Distrikta.

Clan 73 : Vojna sluzba

Stanovnici Distrikta koji su u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta aktivni pripadnici vojski entiteta, mogu nastaviti da obavljaju svoje aktivnosti pod uslovom da njihove uniforme, oruzje i druga vojna oprema ostanu na podrucju gdje je smjestena njihova vojna jedinica i da se registriraju kod vlasti Distrikta.


Zavrsna Glava

Clan 74: Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu nakon objavljivanja u Sluzbenom glasniku Brcko Distrikta.


Office of the High Representative