Office of the High Representative

Documents


Brcko Arbitration

Statut Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine

7 December 1999

U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, postivajuci nacionalni, religijski i kulturni identitet svih naroda i pravo gradjana da sudjeluju u vrsenju javnih poslova, na osnovu Opceg okvirnog sporazuma za mir, Konacne odluke Arbitraznog tribunala za spor oko medjuentitetske linije razgranicenja u oblasti Brcko i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sljedeci Statut Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine:


Glava I : Opce Odredbe

Clanak 1 : Osnovni princip

 1. Brcko Distrikt (u daljem tekstu: ?Distrikt?) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

 2. Ovlasti Distrikta po pitanju lokalne samouprave rezultat su delegiranja Vladi Distrikta od strane oba entiteta svih ovlasti u svezi sa upravom na teritoriju prijeratne Opcine, definirane u clanku 5. ovog Statuta, tj. delegiranja svih ovlasti koje su prethodno vrsili Entiteti i tri opcinske vlade.

 3. Entiteti u okviru Distrikta izvrsavaju samo one funkcije i ovlasti koje su im povjerene odredbama ovog Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta nece dodijeliti ili povjeriti bilo koju funkciju uprave ili ovlast koja nije posebno dodijeljena ili povjerena odredbama ovog Statuta u trenutku njegova stupanja na snagu.

 4. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i vazeci zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, izravno su primjenljivi na cijelom teritoriju Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti sukladni vazecim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine.

 5. Ovaj clanak nije podlozan izmjenama.

Clanak 2 : Naziv i sjediste

 1. Ime Distrikta je: "Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine".

 2. Sjediste Distrikta je grad Brcko.

Clanak 3 : Stijeg i grb

Distrikt nema drugi stijeg i grb izuzev stijega i grba Bosne i Hercegovine.

Clanak 4 : Pecat

Distrikt ima kruzni pecat sa tekstom ?Bosna i Hercegovina, Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine?, ispisanim i cirilicom i latinicom.

Clanak 5 : Teritorij Brcko Distrikta

Teritorij Distrikta obuhvaca cjelokupni teritorij Opcine Brcko u granicama od 1. sijecnja 1991.

Clanak 6 : Pravna sposobnost

 1. Distrikt je pravna osoba i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu za obavljanje svoje funkcije, ukljucivo sa sposobnoscu stjecanja prava i obveza; pravo da tuzi i da bude tuzeno na sudu.

 2. Gradonacelnik predstavlja Distrikt sukladno ovom Statutu.

Clanak 7 : Pismo i jezik

 1. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latinicno i cirilicno pismo su u jednakopravnoj uporabi za sve sluzbene svrhe.

 2. Jedinacne odluke Vlade Distrikta o pravima i obvezama gradjana izdaju se na jednom od jezika i pisama navedenih u stavku 1. ovog clanka, prema zahtjevu zainteresirane stranke.

Clanak 8 : Razvojacenje

 1. Distrikt je razvojacen. Oruzane snage oba entiteta kao ni njihovi pomocni vojni objekti ne mogu biti smjesteni na teritoriju Distrikta.

 2. Kretanje oruzanih snaga oba entiteta kroz teritorij Distrikta regulira se sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Clanak 9 : Funkcije i ovlasti Brcko Distrikta

Funkcije i ovlasti Distrikta su:

 1. gospodarstvo Distrikta;

 2. financije Distrikta;

 3. carinska uprava;

 4. javna imovina;

 5. javne usluge/infrastruktura;

 6. kultura;

 7. obrazovanje;

 8. zdravstvena zastita;

 9. zastita okolisa;

 10. socijalna zastita;

 11. pravosudje i sluzba pravne pomoci;

 12. policija;

 13. stambena pitanja;

 14. urbanizam i planiranje;

 15. ostale funkcije neophodne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave sukladno clanku 1.

Clanak 10 : Suradnja sa entitetima i opcinama

 1. Distrikt moze zakljuciti sporazume o suradnji sa entitetima u cilju olaksanja ostvarivanja svojih funkcija i ovlasti sukladno ovom Statutu i zakonu, pod uvjetom da su takvi sporazumi od jednake koristi svim stanovnicima Distrikta.

 2. Distrikt moze pristupiti postojecim ili zakljuciti nove sporazume sa domacim i medjunarodnim udrugama gradova i opcina, kao i gradovima i opcinama, u cilju zadovoljenja zajednickih potreba sukladno ovom Statutu i zakonu.


Glava II : Stanovnici Brcko Distrikta

Clanak 11 : Definicija

Stanovnik Brcko Distrikta je drzavljanin Bosne i Hercegovine koji:

 1. ima prebivaliste u Brckom;

 2. koji je imao prebivaliste u Brckom prema popisu stanovnistva iz 1991., a nije stekao prebivaliste u bilo kojoj drugoj opcini Bosne i Hercegovine;

 3. koji je stekao prebivaliste u Brckom sukladno zakonu, nakon popisa iz l991., a naknadno je stekao status raseljenih osoba, pod uvjetom da nije stekao prebivaliste u nekoj drugoj opcini Bosne i Hercegovine.

Clanak 12 : Entitetsko drzavljanstvo

 1. Stanovnici Distrikta koji su drzavljani jednog entiteta na dan stupanja na snagu ovog Statuta ostaju drzavljani tog entiteta.

 2. Pravo stanovnika Distrikta da promijene svoje entitetsko drzavljanstvo i pravo buducih stanovnika da biraju svoje entitetsko drzavljanstvo regulira se zakonom.

Clanak 13 : Prava i obveze

 1. Svatko ima pravo uzivati sva prava i slobode garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine te zakonima Distrikta bez diskriminiranja po bilo kojem osnovu. Posebice, svatko ima pravo pristupati svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo slobodno se kretati i odredjivati svoje mjesto boravka, poslovati ili raditi na cijelom teritoriju Distrikta; kupovati i prodavati pokretnu i nepokretnu imovinu sukladno zakonu.

 2. Svi stanovnici Distrikta mogu jednakopravno sudjelovati u obnasanju javnih poslova sukladno zakonu.

 3. Svi stanovnici Distrikta i sve fizicke i pravne osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit u Distriktu obvezne su sudjelovati u financiranju funkcija i ovlasti Distrikta putem poreza, prirezi i doprinosa sukladno zakonu.

Clanak 14 : Vojna i alternativna sluzba

 1. Stanovnici Distrikta ne podlijezu obvezi sluzenja vojne ili druge entitetske sluzbe te ne mogu dragovoljno sudjelovati u vojnim sluzbama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom sastavu u vojskama entiteta.

 2. Alternativna sluzba entitetskim vojnim sluzbama za stanovnike Distrikta moze biti predvidjena zakonom.

Clanak 15 : Sloboda udruzivanja

 1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruzivanja, ukljucujuci pravo na formiranje politickih, drustvenih i drugih udruga.

 2. Suci, tuzitelji, clanovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu ustanoviti profesionalne udruge, ali ne mogu biti clanovi politickih stranaka niti davati potporu politickim kandidatima ili platformama politickih stranaka.

Clanak 16 : Naobrazba

 1. Svaka osoba u Distriktu ima jednako pravo na naobrazbu bez diskriminiranja. Osnovna naobrazba je obvezatna i besplatna. Srednjoskolska naobrazba je besplatna.

 2. Privatne skole i akademske institucije mogu se osnivati sukladno zakonu.

Clanak 17 : Pravno zastupanje

 1. Svaka osoba protiv koje je pokrenuto krivicno postupanje ima pravo braniti se osobno ili dobiti besplatnu pravnu pomoc ukoliko nema potrebita sredstva za angaziranje pravnog zastupnika.

 2. U gradjanskim parnicama, sukladno zakonu, pravna pomoc bit ce dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju sredstva za naknadu svekolikog troska ili dijela troska pravne pomoci.

Clanak 18 : Javno informiranje

 1. U Distriktu se postiva sloboda informiranja. Zvanicnici Distrikta osigurat ce uvid javnosti u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i zvanicne sastanke, pravodobnim, tocnim i cjelovitim davanjem informacija.

 2. Izuzev ukoliko drukcije nije regulirano zakonom, javnost ima pravo uvida u sve dokumente koje izradi Vlada Distrikta, zvanicnici Vlade, uposleni ili uposleni po ugovoru o djelu, bez naknade i bez obveze dokazivanja opravdanost takovih zahtjeva.

Clanak 19 : Zahtjevi gradjana

Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizickih i pravnih osoba i pravodobno preduzima odgovarajuce radnje na nacin predvidjen zakonom.


Glava III : Organizacija i Funkcije Brcko Distrikta

Poglavlje A: Opce Odredbe

Clanak 20 : Podjela vlasti

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vrsi Skupstina Distrikta. Izvrsnu vlast vrsi Vlada Distrikta. Sudsku vlast vrse sudovi Distrikta.

Clanak 21 : Uposlenici u Distriktu

Uposljavanje u javnoj oblasti Distrikta vrsi se na osnovi profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog natjecaja, i odrazava sastav stanovnistva.

Clanak 22 : Uvid u financije

 1. Poslanici Skupstine Distrikta (u daljem tekstu: ?poslanici?), gradonacelnik, sefovi Odjela, sef policije i njegovi zamjenici, sefovi Odjela policije, upravitelj Uprave prihoda Distrikta, sefovi Odjela Uprave prihoda Distrikta, suci i javni tuzitelj Distrikta te sefovi Odjela unutar sudova i Javnog tuziteljstva Distrikta, podnose na uvid Odjelu javnog registra Vlade Distrikta godisnje financijsko izvjesce o svom ukupnom prihodu, izvorima, aktivi i pasivi, sukladno zakonu.

 2. Sukladno clanku 18. financijska izvjesca smatraju se javnim dokumentima i objavljuju se u Sluzbenom glasilu Brcko Distrikta.

Poglavlje B: Skupstina Brcko Distrikta

1. Nadleznosti i sastav

Clanak 23 : Nadleznosti Skupstine Brcko Distrikta

 1. Skupstina Distrikta (u daljem tekstu: ?Skupstina?) je zakonodavno tijelo Distrikta i odredjuje opcu politiku Distrikta sukladno clanku 9. Statuta. Mandat Skupstine je u trajanju cetiri (4) godine.

 2. U nadleznost Skupstine Brcko Distrikta spada:

  1. Usvajanje Statuta Brcko Distrikta i Poslovnika o radu Skupstine;

  2. Usvajanje budzeta Brcko Distrikta;

  3. Usvajanje zakona Brcko Distrikta;

  4. Usvajanje odluka i rezolucija sukladno ovom Statutu i Poslovniku o radu;

  5. Odlucivanje, na prijedlog gradonacelnika, o javnim zajmovima i zaduzenjima Distrikta, sukladno pravilima i politici Centralne banke Bosne i Hercegovine;

  6. Izbor i razrjesenje predsjednika i dopredsjednika Skupstine, gradonacelnika Distrikta i drugih zvanicnika sukladno ovom Statutu, Poslovniku o radu i zakonu;

  7. Nadzor rada Vlade Distrikta i sveukupne administracije Distrikta, osobito u glede upravljanja prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skupstina moze, na zahtjev najmanje pet (5) poslanika, ustanoviti posebnu komisiju iz svog clanstva da bi ispitala rad bilo kojeg upravnog tijela Distrikta;

  8. Zvanicna procjena rada gradonacelnika, upravitelj Uprave prihoda Distrikta i sefa policije najmanje jednom godisnje na redovitoj sjednici;

  9. Razmatranje godisnjih financijskih izvjesca koje sacinjavaju drzavne institucije za financijsku kontrolu;

  10. Obavljanje drugih funkcija sukladno ovom Statutu i zakonu.

Clanak 24 : Sastav Skupstine

 1. Skupstina se sastoji od dvadeset devet (29) poslanika.

 2. Poslanici se biraju na opcim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Clanak 25 : Sazivanje Skupstine

 1. Skupstina ce se sastati u roku od dva (2) tjedna od datuma potvrdjivanja rezultata izbora, a nakon prisege ili davanja svecane izjave bit ce u stalnom zasjedanju.

 2. Skupstina se saziva najmanje dva puta mjesecno prema utvrdjenim rokovima i mjestu. Skupstinu moze sazvati predsjednik Skupstine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmanje pet (5) poslanika, onoliko cesto koliko je neophodno za vrsenje funkcija Skupstine.

2. Poslanici Brcko Distrikta

Clanak 26 : Kriteriji za obavljanje duznosti

Poslanici se u javnom zivotu moraju ponasati na primjeren, prikladan i etican nacin, te obnasati svoje duznosti savjesno i iskljucivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine.

Clanak 27 : Sukob interesa

 1. Poslanici ne mogu obnasati nikakvu drugu javnu djelatnost ni u jednom entitetu Bosne i Hercegovine i ne mogu biti ravnatelji niti clanovi upravnih odbora u poduzecima koja su u vlasnistvu Distrikta ili se financiraju iz budzeta Distrikta.

 2. Poslanici koji spadaju u bilo koju od gore navedenih kategorija objavit ce u roku od osam (8) dana od datuma potvrdjivanja izbornih rezultata svoj izbor izmedju poslanicke sluzbe i gore navedenih funkcija. Ukoliko to ne ucine, smatrat ce se nepodobnim za obnasanje poslanicke sluzbe.

 3. Poslanici ne mogu sudjelovati u raspravama, razmatranjima i donosenju odluka o pitanjima koja su od ekonomskog ili drugog znacajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na stupanj; krvne srodnike u pobocnoj liniji do treceg stupnja, supruznike i srodnike po tazbini do drugog stupnja.

Clanak 28 : Imunitet

Poslanici nece biti krivicno ni gradjansko-pravno odgovorni za pocinjena djela, izrazena misljenja i date glasove tijekom vrsenja svojih duznosti.

3. Predsjednistvo Skupstine

Clanak 29 : Predsjednik i dopredsjednik

Skupstina ima predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik i dopredsjednik biraju se iz sastava poslanika na prvoj sjednici svakog novog mandata.

Clanak 30 : Izbor predsjednika i dopredsjednika

 1. Svaki poslanik moze predloziti kandidata za mjesto predsjednika Skupstine. Kandidat koji dobije tropetinsku vecinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.

 2. Ukoliko u prvom izbornom krugu niti jedan kandidat ne dobije potrebitu vecinu glasova, obavit ce se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije vecinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.

 3. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebitu vecinu u drugom krugu obavit ce se treci krug glasovanja izmedju dva kandidata koji su dobili najveci broj glasova. Kandidat koji dobije veci broj glasova u trecem izbornom krugu postaje predsjednik. Kandidat koji dobije manji broj glasova postaje dopredsjednik.

Clanak 31 : Razrjesenje sa duznosti

Predsjednik i dopredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razrijeseni sa duznosti prije isteka mandata sukladno clanku 34. Prijedlog za razrjesenje sa duznosti predsjednika ili dopredsjednika mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika.

Clanak 32 : Dopredsjednik

Dopredsjednik Skupstine pomaze predsjedniku u obnasanju njegove/njene duznosti i mijenja predsjednika u njegovoj/njenoj izocnosti.

4. Organizacija i funkcija Skupstine

Clanak 33 : Kvorum

 1. Skupstina usvaja pravovaznu odluku ukoliko je sjednici nazocno vise od polovice od ukupnog broja poslanika Skupstine.

 2. Ukoliko se ovim Statutom drukcije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasovanjem, prostom vecinom glasova poslanika koji su nazocni i glasuju. Uzdrzani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvrdjivanju vecine.

Clanak 34 : Kvalificirana vecina

 1. Skupstina donosi odluke tropetinskom vecinom glasova od ukupnog broja poslanika u slucajevima kada se odluke ticu:

  1. uusvajanja Poslovnika o radu Skupstine;

  2. budzeta Brcko Distrikta;

  3. zakona Brcko Distrikta;

  4. razrjesenja svih osoba koje bira Skupstina i suglasnosti navedenih u clanku 60. ovog Statuta.

 2. Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovog Statuta, kao i odluke navedene u clancima 10. i 71. zahtijevaju trocetvrtinsku vecinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Clanak 35 : Komisije

 1. Skupstina iz svog clanstva ustanovljuje Komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skupstinu, i obavljaju druge duznosti sukladno ovom Statutu. Ucesce u Komisijama je srazmjerno broju skupstinskih mjesta koja zauzimaju politicke stranke i neovisni poslanici. Pored poslanika, Skupstina moze odluciti naimenovati odredjeni broj strucnjaka koji ce pomagati u radu Komisija, u svojstvu clanova Komisija bez prava glasa.

 2. Zakonodavna komisija se utemeljuje s ciljem davanja misljenja o nacrtima zakona ili izmjenama postojecih zakona kako bi se uspostavio odgovarajuci jedinstveni sustav zakona na teritoriju Distrikta.

 3. Komisija za budzet se ustavovljava s ciljem davanja svog misljenja o predlozenom budzetu.

Clanak 36 : Poslovnik o radu

Skupstina usvaja Poslovnik o radu kojim se regulira rad Skupstine, kao i rad komisija, redovit tijek zasjedanja, postupak biranja i glasovanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i opci tijek rada Skupstine.

5. Zakonodavna funkcija Skupstine

Clanak 37 : Nacrti zakona

Svaki poslanik i gradonacelnik imaju pravo predlagati zakone.

Clanak 38 : Postupak

 1. Nacrti zakona se podnose Skupstini i prosljedjuju nadleznim komisijama. Nakon sto nadlezne komisije podnesu svoja izvjesca o njima, ili ukoliko ne dostave svoje izvjesce o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po primitku nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.

 2. Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na redovitim sjednicama Skupstine.

Clanak 39 : Objavljivanje zakona

 1. Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skupstine objavljuju se u Sluzbenom glasilu Brcko Distrikta.

 2. Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, izuzev ukoliko iz odredjenih razloga zakon ne stupi na snagu ranije.

Clanak 40 : Pravna vaznost

 1. Zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno dejstvo.

 2. Krivicna i druga kaznjiva djela se utvrdjuju te se za njih izricu kazne sukladno zakonu ili propisu koji vrijedi u vrijeme izvrsenja djela, izuzev u slucajevima kada je novi zakon ili propis blazi za pocinitelja.

Clanak 41 : Ustavnost i zakonitost

Ovaj Statut i zakoni Distrikta moraju biti sukladni odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta imaju nadleznost odluciti o usuglasenosti neke odredbe zakona Distrikta sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta takodjer imaju nadleznost odluciti da li neka odredba zakona Distrikta jeste ili nije sukladna ovom Statutu.

6. Budzet Brcko Distrikta

Clanak 42 : Uprava prihoda Brcko Distrikta

Uprava prihoda Distrikta se ustanovljuje zakonom. Uprava prihoda je odgovorna posebice za ubiranje svih prihoda Distrikta, investiranjem u fondove Distrikta, podnosenje izvjesca Skupstini o raspolozivosti prihoda za godisnji budzet Distrikta, predvidjanje prihoda Distrikta i financijsko stanje Distrikta.

Clanak 43 : Zakon o budzetu

 1. Gradonacelnik priprema i podnosi Skupstini prijedlog godisnjeg budzeta najmanje devedeset (90) dana prije isteka svake fiskalne godine.

 2. Skupstina usvaja budzet Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. Skupstina razmatra predlozeni budzet na svakoj od svojih redovitih sjednica tijekom perioda od dva mjeseca prije odobravanja budzeta.

 3. Nakon podnosenja budzeta i prije prve rasprave na Skupstini, prijedlog budzeta bit ce dostupan javnosti i dostavljen lokalnim udrugama gradjana.

 4. Prijedlog budzeta ukljucuje:

  1. rashode i racune Vlade Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu;

  2. proracune rashoda i racune Vlade Distrikta za tekucu fiskalnu godinu;

  3. iznos svih rezervi ili neutrosenih sredstava Distrikta;

  4. proracune rashoda i izdvajanja neophodnih za realizaciju obvezatnih programa rada Vlade Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

  5. detaljne proracune prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

  6. obracun:

   1. inancijskog stanja Blagajne Distrikta po isteku posljednje fiskalne godine;

   2. procijenjenog financijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju tekuce fiskalne godine;

   3. procijenjenog financijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju sljedece fiskalne godine u slucaju da se financijski prijedlozi sadrzani u budzetu usvoje.

  7. sve bitne cinjenice u svezi s financijskim obvezama Distrikta;

  8. ostale financijske obracune i podatke koji su neophodni ili potrebiti za detaljan uvid u financijsko stanje Vlade Distrikta;

 5. O budzetu se raspravlja i odluke donose sukladno ovom Statutu i Poslovniku o radu Skupstine.

 6. Nakon usvajanja budzeta, gradonacelnik Skupstini podnosi mjesecna izvjesca o njegovoj realizaciji, kao i godisnje izvjesce na kraju svake fiskalne godine.

 7. Sredstva Distrikta ne mogu biti utrosena ili opterecena, izuzev ako to nije sukladno usvojenom budzetu ili njegovim izmjenama.

Clanak 44 : Povecanje rashoda budzeta

Nacrti zakona koji bi zahtijevali povecanje rashoda budzeta nece se iznositi na raspravu ukoliko se uz njih ne prilozi izvjesce Uprave prihoda Brcko Distrikta. Ni Vlada Distrikta niti bilo koji Odjel bilo kojeg tijela ne mogu prekoraciti odredjeni iznos koji je odobren godisnjim budzetom Distrikta bez prethodne izmjene budzeta.

Clanak 45 : Izmjene budzeta

Gradonacelnik moze predloziti Skupstini izmjene budzeta u slucaju ozbiljnog ili nepredvidjenog manjka prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti prilozeno izvjesce Uprave prihoda Brcko Distrikta kojim se utvrdjuje iznos manjka. O izmjenama ce se raspravljati i odlucivati sukladno clanku 43. Statuta.

Poglavlje C: Vlada Brcko Distrikta

1. Konstituiranje i sastav Vlade Brcko Distrikta

Clanak 46 : Vlada Brcko Distrikta

Vladu Distrikta cine gradonacelnik i sefovi Odjela.

Clanak 47 : Gradonacelnik

 1. Gradonacelnika bira Skupstina i on moze biti ponovo izabran. Gradonacelnik obnasa svoje duznosti za vrijeme mandata Skupstine koja ga je izabrala i ostaje na duznosti do izbora novog gradonacelnika.

 2. Gradonacelnik organizira Vlade Distrikta ekonomicno i ucinkovito u mjeri u kojoj to dozvoljavaju prihodi Distrikta. Gradonacelnik izdaje Organizacjski plan u kojem Vladu dijeli na Odjele koji pokrivaju sve funkcije i ovlasti Brcko Distrikta sukladno clanku 9. U Organizacijskom planu predvidjeni su sljedeci Odjeli:

  1. Strucni administracijski poslovi;

  2. Budzet i financije;

  3. Javni poslovi;

  4. Komunalni poslovi;

  5. Urbanizam, imovinski odnosi i gospodarski razvoj;

  6. Zdravstvo, javna sigurnost i ostale usluge;

  7. Obrazovanje;

  8. Poljoprivreda i sumarstvo;

  9. Javni registar.

Clanak 48 : Sefovi Odjela

 1. Sefove Odjela bira ili smjenjuje gradonacelnik na osnovi profesionalnih kriterija. Sefovi Odjela odrazavaju sastav stanovnistva. Skupstina Distrikta moze staviti veto na gradonacelnikov izbor ili smjenu sefa Odjela tropetinskom vecinom glasova.

 2. Sef Odjela za strucne administracijske poslove je takodjer i dogradonacelnik koji mu pomaze u obnasanju njegovih/njenih funkcija i koji ga/ju mijenja u njegovoj/njenoj izocnosti.

Clanak 49 : Rad Vlade Distrikta

Od svakog ureda i odjela Distrikta, te svakog zvanicnika i uposlenika Distrikta ocekuje se da svoje funkcije obnasaju revnosno i predano u ime svih gradjana Distrikta. U pruzanju usluga Distrikta i obnasanju svojih zadataka, Vlada nastoji biti na najvisoj profesionalnoj razini, podrazumjevajuci ucinkovitost u radu, pristupacnost, odgovornost, kvalitetu rada, uporabu tehnoloski naprednih metoda i reagiranje na probleme javnosti, u okviru budzeta.

2. Odgovornosti Vlade Brcko Distrikta

Clanak 50 : Odgovornosti gradonacelnika

 1. Gradonacelnik je odgovoran za sprovedbu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.

 2. Gradonacelnik je odgovoran Skupstini za pravilno rukovodjenje i upravljanje Distriktom.

 3. Gradonacelnik naimenuje, promovira i razrjesava sa duznosti sve javne radnike Distrikta sukladno zakonu i osigurava da oni ispunjuju uvjete kadrovskih propisa, ukljucujuci standarde uposljavanja, pravila ponasanja i rutinske procjene obnasanja duznosti.

 4. Gradonacelnik obnasa sljedece duznosti:

  1. podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupstini;

  2. predlaze budzet Distrikta i podnosi financijska izvjesca Distrikta;

  3. upravlja javnom imovinom;

  4. obnasa ostale duznosti sukladno ovom Statutu i zakonu.

Clanak 51 : Odgovornosti sefova Odjela

 1. Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput tjedno na redovito zakazanoj sjednici. Clanovi Vlade Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz nadleznosti Vlade Distrikta i daju prijedloge gradonacelniku.

 2. Sefovi Odjela upravljaju svojim Odjelima, sukladno gradonacelnikovim odlukama.

Clanak 52 : Sukob interesa

Clanovi Vlade Distrikta i sef policije i njegovi zamjenici ne mogu obnasati nikakovu drugu funkciju u javnoj ili privatnoj oblasti tijekom trajanja njihova mandata.

3. Odnosi izmedju Vlade i Skupstine Brcko Distrikta

Clanak 53 : Uloga Vlade Brcko Distrikta

 1. Vlada Distrikta izvjestava Skupstinu o svim tekucim pitanjima.

 2. Clanovi Vlade Distrikta mogu sudjelovati na sjednicama Skupstine, ali nemaju pravo glasa. Gradonacelnik ima pravo uzeti rijec u svakom trenutku po svakoj tocki dnevnog reda. Gradonacelnik mora bez odlaganja dati Skupstini sve trazene informacije koje se odnose na upravljanje Distriktom.

Clanak 54 : Predlaganje

 1. Samo poslanik moze predloziti kandidata za mjesto gradonacelnika iz sastava clanstva Skupstine.

 2. Predlaganje i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skupstine, na pocetku svakog novog mandata.

Clanak 55 : Izbor gradonacelnika

 1. Kandidati za mjesto gradonacelnika izlazu svoj program Skupstini.

 2. Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradonacelnik tropetinskom vecinom od ukupnog broja glasova poslanika.

 3. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebitu vecinu u prvom izbornom krugu, odrzat ce se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije vecinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje gradonacelnik.

 4. Ako nijedan kandidat ne ostvari potrebitu vecinu u drugom izbornom krugu, odrzat ce se treci izborni krug izmedju dva (2) kandidata koji su dobili najveci broj glasova. Kandidat koji dobije veci broj glasova u trecem izbornom krugu postaje gradonacelnik.

 5. Gradonacelniku, po njegovom/njenom izboru prestaje duznost poslanika i vrsi se njegova/njena zamjena sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

Clanak 56 : Izvjestaj i Program rada

Na kraju svake kalendarske godine gradonacelnik podnosi Skupstini godisnje izvjesce o radu Vlade Distrikta i Program rada Vlade za narednu godinu.

Clanak 57 : Mandat, ostavka i razrjesenje sa duznosti

 1. Gradonacelnik moze dati ostavku ili biti razrijesen sa duznosti od strane Skupstine prije isteka njegovog/njezinog mandata. Vlada Distrikta sa zamjenikom gradonacelnika na celu nastavlja obnasati svoje duznosti dok se ne izabere novi gradonacelnik.

 2. Prijedlog za razrjesenje gradonacelnika sa duznosti mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika.


Glava IV : Policija Distrikta

Clanak 58 : Policija Brcko Distrikta

 1. Distrikt ima vlastitu policiju (u daljem tekstu: ?policija Distrikta?).

 2. Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predvidjene zakonom.

Clanak 59 : Odgovornost

 1. Policija Distrikta obezbjedjuje sigurnu i bezbjednu sredinu svim osobama u Distriktu, te radi postivajuci medjunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predvidjene Ustavom Bosne i Hercegovine.

 2. Policija Distrikta obezbjedjuje neogranicenu slobodu kretanja svih osoba, vozila i roba kroz Distrikt.

 3. Svi uposlenici u policiji Distrikta su javni sluzbenici te su kao takvi odgovorni za svoje postupke.

Clanak 60 : Sef policije

Policija Distrikta ima sefa policije i dva (2) zamjenika. Sefa policije i zamjenike imenuje i razrjesava gradonacelnik uz suglasnost Skupstine, sukladno clanku 34. Statuta.

Clanak 61 : Potjera

Sporazumi o suradnji u sprovedbi zakona postizu se izmedju policije Distrikta i policijskih organa entiteta u slucaju potjere osoba osumnjicenih za krivicna djela.


Glava V : Sudovi i Javno Tuzilastvo

Poglavlje A: Sudovi Distrikta

Clanak 62 : Sudovi Distrikta

 1. Sudstvo Distrikta je neovisno, a cine ga Osnovni sud i Apelacioni sud.

 2. Sudovi sude nepristrasno sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, ovom Statutu i zakonima Distrikta.

 3. Sudovi imaju opcu nadleznost. Osnivanje, organizacija i nadleznost sudova utvrdjuju se zakonom.

 4. Vlada Distrikta obvezna je pomagati sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvrsavati sve sudske odluke i naloge sudova.

Poglavlje B: Javno Tuzilastvo

Clanak 63 : Javno tuziteljstvo

 1. Javno tuziteljstvo je neovisno od sudstva i policije Distrikta.

 2. Javno tuziteljstvo goni pocinioce krivicnih djela i obnasa ostale funkcije nepristrasno sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, ovom Statutu i zakonima Distrikta.

 3. Utemeljenje, organizacija i nadleznost Javnog tuziteljstva utvrdjuju se zakonom.

Poglavlje C: Imenovanje i Nezavisnost

Clanak 64 : Pravosudna komisija

 1. Zakonom se utemeljuje nezavisna Pravosudna komisija u cijoj nadleznosti su imenovanje i razrjesenje sudaca i javnih tuzitelja u Distriktu.

 2. Komisija je narocito odgovorna za:

  1. obezbjedjivanje nezavisnosti sudstva i Javnog tuziteljstva Distrikta;

  2. obezbjedjivanje strucnog usavrsavanja sudaca i javnih tuzitelja;

  3. donosenje i sprovedbu etickog kodeksa sudstva i Javnog tuziteljstva Distrikta;

  4. preduzimanje disciplinskih mjera protiv sudaca i javnih tuzitelja sukladno zakonu.

Clanak 65 : Suci i javni tuzitelji

Suci i javni tuzitelji su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge kvalifikacije predvidjene zakonom.

Clanak 66 : Mandat

 1. Suci i javni tuzitelji stjecu dozivotno imenovanje i mogu biti razrijeseni samo pod uvjetima propisanim zakonom. Suci i javni tuzitelji se umirovljuju kad napune sedamdeset (70) godina.

 2. Suci i tuzitelji ne mogu obnasati nikakvu drugu javnu funkciju niti obnasati bilo koji drugi posao.

Clanak 67 : Sastav sudova

 1. Stanovnici Distrikta sudjeluju u sudjenju pred Osnovnim sudom u svojstvu sudaca-porotnika, sukladno zakonu.

 2. Apelacioni sud cine iskljucivo suci.

Clanak 68 : Imunitet

Suci, suci-porotnici i javni tuztelji ne mogu biti krivicno ni gradjansko-pravno odgovorni za djela pocinjena i misljenja izrazena u obnasanju svojih duznosti.

Clanak 69 : Financiranje

Distrikt je duzan osigurati neophodnu financijsku i drugu potporu s ciljem osiguranja pravilnog funkcioniranja sudstva, Javnog tuziteljstva i njihove administracije.


Glava VI : Prelazne Odredbe

Clanak 70 : Kontinuitet zakona

Svi entitetski zakoni i propisi, koji su na snazi na teritoriju Distrikta u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta, ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim Statutom dok drukcije ne odredi Skupstina, sukladno ovom Statutu.

Clanak 71 : Pravni sljednik

 1. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju postojati sve opcinske administracije koje postoje na teritoriju Distrikta. Opcinski uredi i pravne osobe koje su utemeljene ili se financiraju od strane postojecih opcinskih administracija nastavit ce pruzati usluge sukladno vazecim zakonima, po naputku Vlade Distrikta, sve dok Vlada Distrikta ne odluci drukcije, ili dok se to ne izmijeni zakonom Distrikta.

 2. Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljednik dijela Opcine Brcko u Republici Srpskoj, kao i administrativnih aranzmana Brka i Ravne-Brcko.

 3. Sve ugovore i sporazume, koje su zakljucile opcinske vlasti navedene u stavku 2. ovog clanka, zainteresirane strane moraju dostaviti na uvid gradonacelniku u roku od trideset (30) dana od dana njegovog/njezinog preuzimanja duznosti. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi u tom roku smatra se otkazanim. Gradonacelnik ce odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skupstini. Na inicijativu pet (5) poslanika ili po preporuci gradonacelnika, Skupstina moze otkazati svaki ovakav ugovor i sporazum.

Clanak 72 : Sudski i upravni postupci

 1. Svi sudski postupci pred sudovima koji postoje na teritoriju Distrikta, u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta, a u kojima nisu donesene pravosnazne sudske odluke bit ce okoncani sukladno entitetskim zakonima. Sve odluke koje postaju izvrsne u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta, ili ce postati izvrsne nakon toga, izvrsit ce sudovi Distrikta.

 2. Svi upravni postupci koji nisu okoncani u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta se proslijedjuju Vladi Distrikta.

Clanak 73 : Vojna sluzba

Stanovnici Distrikta koji su u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta aktivni pripadnici vojski entiteta, mogu nastaviti svoje sluzbovanje pod uvjetom da njihove uniforme, oruzje i druga vojna oprema ostanu na podrucju gdje je smjestena njihova vojna postrojba, te da se registriraju kod vlasti Distrikta.


Zavrsna Glava

Clanak 74: Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu nakon objavljivanja u Sluzbenom glasilu Brcko Distrikta.Office of the High Representative