Office of the High Representative

Documents


Brcko Arbitration

STATUT BR^KO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

7 December 1999

U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, po{tuju}i nacionalni, religijski i kulturni identitet svih naroda i pravo gra|ana da u~estvuju u vr{ewu javnih poslova, na osnovu Op{teg okvirnog sporazuma za mir, Kona~ne odluke Arbitra`nog tribunala za spor oko me|uentitetske linije razgrani~ewa u oblasti Br~ko i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sqede}i Statut Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine:


GLAVA 1 : OP[TE ODREDBE

^lan 1 : Osnovni princip

 1. Br~ko Distrikt (u daqem tekstu: "Distrikt") je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

 2. Ovla{}ewa Distrikta po pitawu lokalne samouprave rezultat su delegirawa Vladi Distrikta od strane oba entiteta svih ovla{}ewa u vezi sa upravom na teritoriji predratne Op{tine definisane u ~lanu 5. ovog Statuta, tj. delegirawa svih ovla{}ewa koja su prethodno vr{ili Entiteti i tri op{tinske vlade.

 3. Entiteti u okviru Distrikta izvr{avaju samo one funkcije i ovla{}ewa koja su im povjerena odredbama ovog Statuta u trenutku wegovog stupawa na snagu. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta ne}e dodijeliti ili povjeriti bilo koju funkciju upravqawa ili ovla{}ewe koje nije posebno dodijeqeno ili povjereno odredbama ovog Statuta u trenutku wegovog stupawa na snagu.

 4. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i va`e}i zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, direktno su primjenqivi na cijeloj teritoriji Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti u skladu sa va`e}im zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine.

 5. Ovaj ~lan nije podlo`an izmjenama.

^lan 2 : Naziv i sjedi{te

 1. Ime Distrikta je: "Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine".

 2. Sjedi{te Distrikta je grad Br~ko.

^lan 3 : Zastava i grb

Distrikt nema drugu zastavu i grb osim zastave i grba Bosne i Hercegovine.

^lan 4 : Pe~at

Distrikt ima okrugli pe~at sa tekstom "Bosna i Hercegovina, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine", ispisanim i }irilicom i latinicom.

^lan 5 : Teritorija Br~ko Distrikta

Teritorija Distrikta obuhvata cjelokupnu teritoriju Op{tine Br~ko u granicama od 1. januara 1991.

^lan 6 : Pravna sposobnost

 1. Distrikt je pravno lice i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu da obavqa svoje funkcije, ukqu~uju}i sposobnost sticawa prava i obaveza; pravo da tu`i i da bude tu`eno na sudu.

 2. Gradona~elnik predstavqa Distrikt u skladu sa ovim Statutom.

^lan 7 : Pismo i jezik

 1. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latini~no i }irili~no pismo su u ravnopravnoj upotrebi za sve slu`bene svrhe.

 2. Pojedina~ne odluke Vlade Distrikta o pravima i obavezama gra|ana izdaju se na jednom od jezika i pisama navedenih u stavu 1. ovog ~lana, prema zahtjevu zainteresovane stranke.

^lan 8 : Demilitarizacija

 1. Distrikt je demilitarizovan. Oru`ane snage oba entiteta kao ni wihovi pomo}ni vojni objekti ne mogu biti locirani na teritoriji Distrikta.

 2. Kretawe oru`anih snaga oba entiteta kroz teritoriju Distrikta regulir{e se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

^lan 9 : Funkcije i ovla{}ewa Br~ko Distrikta

Funkcije i ovla{}ewa Distrikta su:

 1. privreda Distrikta;

 2. finansije Distrikta;

 3. carinska uprava;

 4. javna imovina;

 5. javne usluge/infrastruktura;

 6. kultura;

 7. obrazovawe;

 8. zdravstvena za{tita;

 9. za{tita okoline;

 10. socijalna za{tita;

 11. pravosu|e i slu`ba pravne pomo}i;

 12. policija;

 13. stambena pitawa;

 14. urbanizam i planirawe;

 15. ostale funkcije neophodne za funkcionirawe Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave u skladu sa ~lanom 1.

^lan 10 : Saradwa sa entitetima i Op{tinama

 1. Distrikt mo`e zakqu~iti sporazume o saradwi sa entitetima u ciqu olak{awa ostvarivawa svojih funkcija i ovla{}ewa u skladu sa ovim Statutom i zakonom, pod uslovom da su takvi sporazumi od jednake koristi svim stanovnicima Distrikta.

 2. Distrikt mo`e pristupiti postoje}im ili zakqu~iti nove sporazume sa doma}im i me|unarodnim udru`ewima gradova i op{tina, kao i gradovima i op{tinama, u ciqu zadovoqavawa zajedni~kih potreba u skladu sa ovim Statutom i zakonom.


GLAVA 2 : STANOVNICI BR^KO DISTRIKTA

^lan 11 : Definicija

Stanovnik Br~ko Distrikta je dr`avqanin Bosne i Hercegovine koji:

 1. ima prebivali{te u Br~kom;

 2. koji je imao prebivali{te u Br~kom prema popisu stanovni{tva iz 1991., a nije stekao prebivali{te u bilo kojoj drugoj Op{tini Bosne i Hercegovine;

 3. koji je stekao prebivali{te u Br~kom u skladu sa zakonom, nakon popisa iz 1991., a koji je naknadno stekao status raseqenog lica, pod uslovom da nije stekao prebivali{te u nekoj drugoj Op{tini Bosne i Hercegovine.

^lan 12 : Entitetsko dr`avqanstvo

 1. Stanovnici Distrikta koji su dr`avqani jednog entiteta na dan stupawa na snagu ovog Statuta ostaju dr`avqani tog entiteta.

 2. Pravo stanovnika Distrikta da promijene svoje entitetsko dr`avqanstvo i pravo budu}ih stanovnika da biraju svoje entitetsko dr`avqanstvo reguli{e se zakonom.

^lan 13 : Prava i obaveze

 1. Svako ima pravo da u`iva sva prava i slobode garantovane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kre}e i odre|uje svoje mjesto boravka, poslovawa ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom.

 2. Svi stanovnici Distrikta mogu ravnopravno u~estvovati u vr{ewu javnih poslova u skladu sa zakonom.

 3. Svi stanovnici Distrikta i sva fizi~ka i pravna lica koja obavqaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit u Distriktu obavezna su da u~estvuju u finansirawu funkcija i ovla{}ewa Distrikta putem poreza, taksi i doprinosa u skladu sa zakonom.

^lan 14 : Vojna i alternativna slu`ba

 1. Stanovnici Distrikta ne podlije`u obavezi slu`ewa vojne ili druge entitetske slu`be i ne mogu dobrovoqno u~estvovati u vojnim slu`bama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom sastavu u vojskama entiteta.

 2. Alternativna slu`ba entitetskim vojnim slu`bama za stanovnike Distrikta mo`e biti predvi|ena zakonom.

^lan 15 : Sloboda udru`ivawa

 1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupqawa i udru`ivawa, ukqu~uju}i pravo na osnivawe politi~kih, dru{tvenih i drugih organizacija.

 2. Sudije, tu`ioci, ~lanovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu osnivati profesionalna udru`ewa, ali ne mogu biti ~lanovi politi~kih stranaka niti podr`avati politi~ke kandidate ili platforme politi~kih stranaka.

^lan 16 : Obrazovawe

 1. Svako lice u Distriktu ima podjednako pravo na obrazovawe bez diskriminacije. Osnovno obrazovawe je obavezno i besplatno. Sredwo{kolsko obrazovawe je besplatno.

 2. Privatne {kole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom.

^lan 17 : Pravno zastupawe

 1. Svako lice protiv koga je pokrenut krivi~ni postupak ima pravo da se brani li~no ili da dobije besplatnu pravnu pomo} ukoliko nema dovoqno sredstava da anga`uje pravnog zastupnika.

 2. U gra|anskim parnicama, u skladu sa zakonom, besplatna pravna pomo} bi}e dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju sredstava za pokrivawe sveukupnih tro{kova ili dijela tro{kova pravne pomo}i.

^lan 18 : Javno informisawe

 1. U Distriktu se po{tuje sloboda informisawa. Zvani~nici Distrikta }e osigurati uvid javnosti u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i zvani~ne sastanke, blagovremenim, ta~nim i potpunim davawem informacija.

 2. Osim ukoliko druga~ije nije regulisano zakonom, javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koje izradi Vlada Distrikta, zvani~nici Vlade, zaposleni ili zaposleni po ugovoru o djelu, bez naknade i bez obaveze da doka`u opravdanost takvih zahtjeva.

^lan 19 : Zahtjevi gra|ana

Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizi~kih i pravnih lica i blagovremeno preduzima odgovaraju}e radwe na na~in predvi|en zakonom.


GLAVA 3 : ORGANIZACIJA I FUNKCIJE BR^KO DISTRIKTA

POGLAVQE A: OP[TE ODREDBE

^lan 20 : Podjela vlasti

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vr{i Skup{tina Distrikta. Izvr{nu vlast vr{i Vlada Distrikta. Sudsku vlast vr{e sudovi Distrikta.

^lan 21 : Zaposleni u Distriktu

Zapo{qavawe u javnom sektoru Distrikta se vr{i na osnovu profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog konkursa, i odra`ava sastav stanovni{tva.

^lan 22 : Uvid u finansije

 1. Poslanici Skup{tine Distrikta (u daqem tekstu: "poslanici"), gradona~elnik, {efovi Odjeqewa, {ef policije i wegovi zamjenici, {efovi Odjeqewa policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, {efovi Odjeqewa Uprave prihoda Distrikta, sudije i javni tu`ilac Distrikta i {efovi Odjeqewa unutar sudova i Javnog tu`ila{tva Distrikta, podnose na uvid Odjeqewu javnog registra Vlade Distrikta godi{wi finansijski izvje{taj o svom ukupnom prihodu, izvorima, aktivi i pasivi, u skladu sa zakonom.

 2. U skladu sa ~lanom 18. finansijski izvje{taji se smatraju javnim dokumentima i objavquju se u Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta.

POGLAVQE b: SKUP[TINA BR^KO DISTRIKTA

1. Nadle`nosti i sastav

^lan 23 : Nadle`nosti Skup{tine Br~ko Distrikta

 1. Skup{tina Distrikta (u daqem tekstu: "Skup{tina") je zakonodavno tijelo Distrikta i odre|uje op{tu politiku Distrikta u skladu sa ~lanom 9. Statuta. Mandat Skup{tine je ~etiri (4) godine.

 2. U nadle`nosti Skup{tine Br~ko Distrikta spadaju:

  1. Usvajawe Statuta Br~ko Distrikta i Poslovnika o radu Skup{tine;

  2. Usvajawe buxeta Br~ko Distrikta;

  3. Usvajawe zakona Br~ko Distrikta;

  4. Usvajawe odluka i rezolucija u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu;

  5. Odlu~ivawe, na prijedlog gradona~elnika, o javnim zajmovima i zadu`ivawima Distrikta, u skladu sa pravilima i politikom Centralne banke Bosne i Hercegovine;

  6. Izbor i razrje{ewe predsjednika i potpredsjednika Skup{tine, gradona~elnika Distrikta i drugih zvani~nika u skladu sa ovim Statutom, Poslovnikom o radu i zakonom;

  7. Nadgledawe rada Vlade Distrikta i cjelokupne administracije Distrikta, naro~ito u pogledu upravqawa prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skup{tina mo`e, na zahtjev najmawe pet (5) poslanika, oformiti posebnu komisiju iz svog ~lanstva da bi ispitala rad bilo kojeg upravnog tijela Distrikta;

  8. Zvani~na procjena rada gradona~elnika, direktora Uprave prihoda Distrikta i {efa policije najmawe jednom godi{we na redovnoj sjednici;

  9. Razmatrawe godi{wih finansijskih izvje{taja koje sa~iwavaju dr`avne institucije za finansijsku kontrolu;

  10. Obavqawe drugih funkcija u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

^lan 24 : Sastav Skup{tine

 1. Skup{tina se sastoji od dvadeset devet (29) poslanika.

 2. Poslanici se biraju na op{tim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasawem, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

^lan 25 : Sazivawe Skup{tine

 1. Skup{tina }e se sastati u roku od dvije (2) sedmice od datuma potvr|ivawa rezultata izbora, a nakon polagawa zakletve ili davawa sve~ane izjave bi}e u stalnom zasjedawu.

 2. Skup{tina se saziva najmawe dva puta mjese~no prema utvr|enim terminima i mjestu. Skup{tinu mo`e sazvati predsjednik Skup{tine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmawe pet (5) poslanika, onoliko ~esto koliko je neophodno, za vr{ewe funkcija Skup{tine.

2. Poslanici Br~ko Distrikta

^lan 26 : Kriterijumi za obavqawe du`nosti

Poslanici se u javnom `ivotu moraju pona{ati na primjeren, prikladan i eti~an na~in, te obavqati svoje du`nosti savjesno i iskqu~ivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine.

^lan 27 : Sukob interesa

 1. Poslanici ne mogu vr{iti nikakvu drugu javnu du`nost ni u jednom entitetu Bosne i Hercegovine i ne mogu biti direktori niti ~lanovi upravnih odbora u preduze}ima koja su vlasni{tvo Distrikta ili se finansiraju iz buxeta Distrikta.

 2. Poslanici koji pripadaju bilo kojoj od gore navedenih kategorija objavi}e u roku od osam (8) dana od datuma potvr|ivawa izbornih rezultata svoj izbor izme|u poslani~ke slu`be i gore navedenih funkcija. Ukoliko to ne u~ine, smatra}e se nepodobnim za obavqawe poslani~ke slu`be.

 3. Poslanici ne mogu u~estvovati u diskusijama, razmatrawima i dono{ewu odluka o pitawima koja su od ekonomskog ili drugog zna~ajnog interesa za wih ili wihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen; krvne srodnike u pobo~noj liniji do tre}eg stepena, supru`nike i srodnike po tazbini do drugog stepena.

^lan 28 : Imunitet

Poslanici ne}e biti krivi~no ni gra|ansko-pravno odgovorni za po~iwena djela, izra`ena mi{qewa i date glasove tokom vr{ewa svojih du`nosti.

3. Predsjedni{tvo Skup{tine

^lan 29 : Predsjednik i potpredsjednik

Skup{tina ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz sastava poslanika na prvoj sjednici svakog novog mandata.

^lan 30 : Izbor predsjednika i potpredsjednika

 1. Svaki poslanik mo`e nominovati kandidata za mjesto predsjednika Skup{tine. Kandidat koji dobije tropetinsku ve}inu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.

 2. Ukoliko u prvom izbornom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve}inu glasova, obavi}e se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije ve}inu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik.

 3. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve}inu u drugom krugu obavi}e se tre}i krug glasawa izme|u dva kandidata koji su dobili najve}i broj glasova. Kandidat koji dobije ve}i broj glasova u tre}em izbornom krugu postaje predsjednik. Kandidat koji dobije mawi broj glasova postaje potpredsjednik.

^lan 31 : Razrje{ewe sa du`nosti

Predsjednik i potpredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razrije{eni sa du`nosti prije isteka mandata u skladu sa ~lanom 34. Prijedlog za razrje{ewe sa du`nosti predsjednika ili potpredsjednika mora podnijeti najmawe pet (5) poslanika.

^lan 32 : Potpredsjednik

Potpredsjednik Skup{tine poma`e predsjedniku u vr{ewu wegove/wene du`nosti i mjewa predsjednika u wegovom/wenom odsustvu.

4. Organizacija i funkcija Skup{tine

^lan 33 : Kvorum

 1. Skup{tina usvaja punova`nu odluku ukoliko sjednici prisustvuje vi{e od polovine ukupnog broja poslanika Skup{tine.

 2. Ukoliko se ovim Statutom druga~ije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasawem, prostom ve}inom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. Uzdr`ani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvr|ivawu ve}ine.

^lan 34 : Kvalifikovana ve}ina

 1. Skup{tina donosi odluke tropetinskom ve}inom glasova od ukupnog broja poslanika u slu~ajevima kada se odluke ti~u:

  1. usvajawa Poslovnika o radu Skup{tine;

  2. buxeta Br~ko Distrikta;

  3. zakona Br~ko Distrikta;

  4. razrje{ewa svih lica koje bira Skup{tina i saglasnosti navedenih u ~lanu 60. ovog Statuta.

 2. Odluke vezane za usvajawe, te izmjene i dopune ovog Statuta, kao i odluke navedene u ~lanovima 10. i 71. zahtijevaju tro~etvrtinsku ve}inu glasova od ukupnog broja poslanika.

^lan 35 : Komisije

 1. Skup{tina iz svog ~lanstva formira Komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skup{tinu, i obavqaju druge du`nosti u skladu sa ovim Statutom. U~e{}e u Komisijama je srazmjerno broju skup{tinskih mjesta koja zauzimaju politi~ke stranke i nezavisni poslanici. Pored poslanika, Skup{tina mo`e odlu~iti da imenuje jedan broj stru~waka koji }e pomagati u radu Komisija, u svojstvu ~lanova Komisija bez prava glasa.

 2. Zakonodavna komisija se osniva radi davawa mi{qewa o nacrtima zakona ili izmjenama postoje}ih zakona kako bi se uspostavio odgovaraju}i jedinstveni sistem zakona na teritoriji Distrikta.

 3. Komisija za buxet se osniva radi davawa svog mi{qewa o predlo`enom buxetu.

^lan 36 : Poslovnik o radu

Skup{tina usvaja Poslovnik o radu kojim se reguli{e rad Skup{tine, kao i rad komisija, redovan tok zasjedawa, postupak birawa i glasawa, usvajawe zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i op{ti tok rada Skup{tine.

5. Zakonodavna funkcija Skup{tine

^lan 37 : Nacrti zakona

Svaki poslanik i gradona~elnik imaju pravo da predla`u zakone.

^lan 38 : Postupak

 1. Nacrti zakona se podnose Skup{tini i prosqe|uju nadle`nim komisijama. Nakon {to nadle`ne komisije podnesu svoje izvje{taje o wima, ili ukoliko ne dostave svoj izvje{taj o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po prijemu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.

 2. Prije usvajawa nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmawe dva (2) puta na redovnim sjednicama Skup{tine.

^lan 39 : Objavqivawe zakona

 1. Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skup{tine objavquju se u Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta.

 2. Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana wihovog objavqivawa, osim ukoliko iz odre|enih razloga zakon ne stupi na snagu ranije.

^lan 40 : Pravna va`nost

 1. Zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno dejstvo.

 2. Krivi~na i druga ka`wiva djela se utvr|uju i za wih se izri~u kazne u skladu sa zakonom ili propisom va`e}im u vrijeme izvr{ewa djela, osim u slu~ajevima kada je novi zakon ili propis bla`i po po~inioca.

^lan 41 : Ustavnost i zakonitost

Ovaj Statut i zakoni Distrikta moraju biti uskla|eni sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta imaju nadle`nost da odlu~e o usagla{enosti neke odredbe zakona Distrikta sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta tako|e imaju nadle`nost da odlu~e da li neka odredba zakona Distrikta jeste ili nije u skladu sa ovim Statutom.

6. Buxet Br~ko Distrikta

^lan 42 : Uprava prihoda Br~ko Distrikta

Uprava prihoda Distrikta se osniva zakonom. Uprava prihoda je odgovorna naro~ito za ubirawe svih prihoda Distrikta, investirawe fondova Distrikta, podno{ewe izvje{taja Skup{tini o raspolo`ivosti prihoda za godi{wi buxet Distrikta, predvi|awe prihoda Distrikta i finansijsko stawe Distrikta.

^lan 43 : Zakon o buxetu

 1. Gradona~elnik priprema i podnosi Skup{tini prijedlog godi{weg buxeta najmawe devedeset (90) dana prije isteka svake fiskalne godine.

 2. Skup{tina usvaja buxet Distrikta najmawe trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. Skup{tina razmatra predlo`eni buxet na svakoj od svojih redovnih sjednica u toku perioda od dva mjeseca prije odobravawa buxeta.

 3. Nakon podno{ewa buxeta i prije prve diskusije na Skup{tini, prijedlog buxeta bi}e dostupan javnosti i dostavqen lokalnim udru`ewima gra|ana.

 4. Prijedlog buxeta ukqu~uje:

  1. rashode i ra~une Vlade Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu;

  2. prora~une rashoda i ra~une Vlade Distrikta za teku}u fiskalnu godinu;

  3. iznos svih rezervi ili neutro{enih sredstava Distrikta;

  4. prora~une rashoda i izdvajawa neophodnih za realizaciju obaveznih programa rada Vlade Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

  5. detaqne prora~une prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu;

  6. obra~un:

   1. finansijskog stawa Blagajne Distrikta po isteku posqedwe fiskalne godine;

   2. procijewenog finansijskog stawa Blagajne Distrikta na kraju teku}e fiskalne godine;

   3. procijewenog finansijskog stawa Blagajne Distrikta na kraju sqede}e fiskalne godine u slu~aju da se finansijski prijedlozi sadr`ani u buxetu usvoje.

  7. sve bitne ~iwenice u vezi sa finansijskim obavezama Distrikta;

  8. ostale finansijske obra~une i podatke koji su neophodni ili potrebni za detaqan uvid u finansijsko stawe Vlade Distrikta;

 5. O buxetu se raspravqa i odluke donose u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skup{tine.

 6. Nakon usvajawa buxeta, gradona~elnik Skup{tini podnosi mjese~ne izvje{taje o wegovoj realizaciji, kao i godi{wi izvje{taj na kraju svake fiskalne godine.

 7. Sredstva Distrikta ne mogu biti utro{ena ili optere}ena osim ako to nije u skladu sa usvojenim buxetom ili wegovim izmjenama.

^lan 44 : Pove}awe rashoda buxeta

Nacrti zakona koji bi zahtijevali pove}awe rashoda buxeta ne}e se iznositi na raspravu ukoliko se uz wih ne prilo`i izvje{taj Uprave prihoda Br~ko Distrikta. Ni Vlada Distrikta niti bilo koji Odjeqewe bilo kojeg tijela ne mogu prekora~iti odre|eni iznos koji je odobren godi{wim buxetom Distrikta bez prethodne izmjene buxeta.

^lan 45 : Izmjene buxeta

Gradona~elnik mo`e predlo`iti Skup{tini izmjene buxeta u slu~aju ozbiqnog ili nepredvi|enog mawka prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti prilo`en izvje{taj Uprave prihoda Br~ko Distrikta kojim se utvr|uje iznos mawka. O izmjenama }e se raspravqati i odlu~ivati u skladu sa ~lanom 43. Statuta.

POGLAVQE C: VLADA BR^KO DISTRIKTA

1. Konstituisawe i sastav Vlade Br~ko Distrikta

^lan 46 : Vlada Br~ko Distrikta

Vladu Distrikta ~ine gradona~elnik i {efovi Odjeqewa.

^lan 47 : Gradona~elnik

 1. Gradona~elnika bira Skup{tina i on mo`e biti ponovo izabran. Gradona~elnik obavqa svoje du`nosti za vrijeme mandata Skup{tine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog gradona~elnika.

 2. Gradona~elnik organizuje Vladu Distrikta ekonomi~no i efikasno u mjeri u kojoj to dopu{taju prihodi Distrikta. Gradona~elnik izdaje Organizacioni plan u kojem Vladu dijeli na Odjeqewa koji pokrivaju sve funkcije i ovla{}ewa Br~ko Distrikta u skladu sa ~lanom 9. U Organizacionom planu predvi|ena su sqede}a Odjeqewa:

  1. Stru~ni administratvni poslovi;

  2. Buxet i finansije;

  3. Javni poslovi;

  4. Komunalni poslovi;

  5. Urbanizam, imovinski odnosi i privredni razvoj;

  6. Zdravstvo, javna sigurnost i ostale usluge;

  7. Obrazovawe;

  8. Poqoprivreda i {umarstvo;

  9. Javni registar.

^lan 48 : [efovi Odjeqewa

 1. [efove Odjeqewa bira ili smjewuje gradona~elnik na osnovu profesionalnih kriterijuma. [efovi Odjeqewa odra`avaju sastav stanovni{tva. Skup{tina Distrikta mo`e staviti veto na gradona~elnikov izbor ili smjenu {efa Odjeqewa tropetinskom ve}inom glasova.

 2. [ef Odjeqewa za stru~ne administrativne poslove je tako|e i zamjenik gradona~elnika koji mu poma`e u obavqawu wegovih/wenih funkcija i koji ga/je mjewa u wegovom/wenom odsustvu.

^lan 49 : Rad Vlade Distrikta

Od svake kancelarije i Odjeqewa Distrikta, te svakog zvani~nika i zaposlenog Distrikta o~ekuje se da svoje funkcije izvr{avaju revnosno i predano u ime svih gra|ana Distrikta. U pru`awu usluga Distrikta i izvr{avawu svojih zadataka, Vlada nastoji da bude na najve}em profesionalnom nivou, podrazumjevaju}i efikasnost u radu, pristupa~nost, odgovornost, kvalitet rada, upotrebu tehnolo{ki naprednih metoda i reagovawe na probleme javnosti, u okviru buxeta.

2. Odgovornosti Vlade Br~ko Distrikta

^lan 50 : Odgovornosti gradona~elnika

 1. Gradona~elnik je odgovoran za sprovo|ewe zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.

 2. Gradona~elnik je odgovoran Skup{tini za pravilno rukovo|ewe i upravqawe Distriktom.

 3. Gradona~elnik imenuje, unapre|uje i razrje{ava sa du`nosti sve javne radnike Distrikta u skladu sa zakonom i osigurava da oni ispuwavaju uslove kadrovskih propisa, ukqu~uju}i standarde zapo{qavawa, pravila pona{awa i rutinske procjene vr{ewa du`nosti.

 4. Gradona~elnik obavqa sqede}e du`nosti:

  1. podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skup{tini;

  2. predla`e buxet Distrikta i podnosi finansijske izvje{taje Distrikta;

  3. upravqa javnom imovinom;

  4. obavqa ostale du`nosti u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

^lan 51 : Odgovornosti {efova Odjeqewa

 1. Vlada Distrikta sastaje se najmawe jedanput sedmi~no na redovno zakazanoj sjednici. ^lanovi Vlade Distrikta raspravqaju o svim pitawima iz nadle`nosti Vlade Distrikta i daju prijedloge gradona~elniku.

 2. [efovi Odjeqewa upravqaju svojim Odjeqewima, u skladu sa gradona~elnikovim odlukama.

^lan 52 : Sukob interesa

^lanovi Vlade Distrikta i {ef policije i wegovi zamjenici ne mogu obavqati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajawa wihovog mandata.

3. Odnosi izme|u Vlade i Skup{tine Br~ko Distrikta

^lan 53 : Uloga Vlade Br~ko Distrikta

 1. Vlada Distrikta obavje{tava Skup{tinu o svim teku}im pitawima.

 2. ^lanovi Vlade Distrikta mogu u~estvovati na sjednicama Skup{tine, ali nemaju pravo glasa. Gradona~elnik ima pravo da uzme rije~ u svakom trenutku po svakoj ta~ki dnevnog reda. Gradona~elnik mora bez odlagawa dati Skup{tini sve tra`ene informacije koje se odnose na upravqawe Distriktom.

^lan 54 : Nominacije

 1. Samo poslanik mo`e nominovati kandidata za mjesto gradona~elnika iz sastava ~lanstva Skup{tine.

 2. Nominacija i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skup{tine, na po~etku svakog novog mandata.

^lan 55 : Izbor gradona~elnika

 1. Kandidati za mjesto gradona~elnika izla`u svoj program Skup{tini.

 2. Nakon razmatrawa programa kandidata, bira se gradona~elnik tropetinskom ve}inom od ukupnog broja glasova poslanika.

 3. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve}inu u prvom izbornom krugu, odr`a}e se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije ve}inu glasova od ukupnog broja poslanika postaje gradona~elnik.

 4. Ako nijedan kandidat ne ostvari potrebnu ve}inu u drugom izbornom krugu, odr`a}e se tre}i izborni krug izme|u dva (2) kandidata koji su dobili najve}i broj glasova. Kandidat koji dobije ve}i broj glasova u tre}em izbornom krugu postaje gradona~elnik.

 5. Gradona~elniku, po wegovom/wenom izboru prestaje funkcija poslanika i vr{i se wegova/wena zamjena u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

^lan 56 : Izvje{taj i Program rada

Na kraju svake kalendarske godine gradona~elnik podnosi Skup{tini godi{wi izvje{taj o radu Vlade Distrikta i Program rada Vlade za narednu godinu.

^lan 57 : Mandat, ostavka i razrje{ewe sa du`nosti

 1. radona~elnik mo`e dati ostavku ili biti razrije{en sa du`nosti od strane Skup{tine prije isteka wegovog/wenog mandata. Vlada Distrikta na ~elu sa zamjenikom gradona~elnika nastavqa da obavqa svoje du`nosti dok se ne izabere novi gradona~elnik.

 2. Prijedlog za razrje{ewe gradona~elnika sa du`nosti mora podnijeti najmawe pet (5) poslanika.


GLAVA 4 : POLICIJA DISTRIKTA

^lan 58 : Policija Br~ko Distrikta

 1. Distrikt ima sopstvenu policiju (u daqem tekstu: "policija Distrikta").

 2. Policija Distrikta obavqa sve policijske funkcije predvi|ene zakonom.

^lan 59 : Odgovornost

 1. Policija Distrikta obezbjedjuje sigurno i bezbjednu sredinu svim licima u Distriktu, i radi po{tuju}i me|unarodno priznata qudska prava i osnovne slobode predvi|ene Ustavom Bosne i Hercegovine.

 2. Policija Distrikta obezbje|uje neograni~enu slobodu kretawa svih lica, vozila i roba kroz Distrikt.

 3. Svi zaposleni u policiji Distrikta su javni slu`benici i kao takvi su odgovorni za svoje postupke.

^lan 60 : [ef policije

Policija Distrikta ima {efa policije i dva (2) zamjenika. [efa policije i zamjenike imenuje i razrje{ava gradona~elnik uz saglasnost Skup{tine, u skladu sa ~lanom 34. Statuta.

^lan 61 : Potjera

Sporazumi o saradwi u sprovo|ewu zakona posti`u se izme|u policije Distrikta i policijskih organa entiteta u slu~aju potjere lica osumwi~enih za krivi~na djela.


GLAVA 5 : SUDOVI I JAVNO TU@ILA[TVO

POGLAVQE A: SUDOVI DISTRIKTA

^lan 62 : Sudovi Distrikta

 1. Sudstvo Distrikta je nezavisno, a ~ine ga Osnovni sud i Apelacioni sud.

 2. Sudovi sude nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima Distrikta.

 3. Sudovi imaju op{tu nadle`nost. Osnivawe, organizacija i nadle`nost sudova utvr|uju se zakonom.

 4. Vlada Distrikta je obavezna da poma`e sudovima u wihovom radu i bez odlagawa izvr{ava sve sudske odluke i naloge sudova.

POGLAVQE B: JAVNO TU@ILA[TVO

^lan 63 : Javno tu`ila{tvo

 1. Javno tu`ila{tvo je nezavisno od sudstva i policije Distrikta.

 2. Javno tu`ila{tvo goni po~inioce krivi~nih djela i obavqa ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim Statutom i zakonima Distrikta.

 3. Osnivawe, organizacija i nadle`nost Javnog tu`ila{tva se utvr|uju zakonom.

POGLAVQE C: IMENOVAWE I NEZAVISNOST

^lan 64 : Pravosudna komisija

 1. Zakonom se osniva nezavisna Pravosudna komisija u ~ijoj nadle`nosti su imenovawe i razrje{ewe sudija i javnih tu`ilaca u Distriktu.

 2. Komisija je naro~ito odgovorna za:

  1. obezbje|ivawe nezavisnosti sudstva i Javnog tu`ila{tva Distrikta;

  2. obezbje|ivawe stru~nog usavr{avawa sudija i javnih tu`ilaca;

  3. dono{ewe i provo|ewe eti~kog kodeksa sudstva i Javnog tu`ila{tva Distrikta;

  4. preduzimawe disciplinskih mjera protiv sudija i javnih tu`ilaca u skladu sa zakonom.

^lan 65 : Sudije i javni tu`ioci

Sudije i javni tu`ioci su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge kvalifikacije predvi|ene zakonom.

^lan 66 : Mandat

 1. Sudije i javni tu`ioci sti~u do`ivotno imenovawe i mogu biti razrije{eni samo pod uslovima propisanim zakonom. Sudije i javni tu`ioci se penzioni{u kad napune sedamdeset (70) godina.

 2. Sudije i tu`ioci ne mogu vr{iti nikakvu drugu javnu funkciju niti obavqati bilo koji drugi posao.

^lan 67 : Sastav sudova

 1. Stanovnici Distrikta u~estvuju u su|ewu pred Osnovnim sudom u svojstvu sudija-porotnika, u skladu sa zakonom.

 2. Apelacioni sud ~ine iskqu~ivo sudije.

^lan 68 : Imunitet

Sudije, sudije-porotnici i javni tu`ioci ne mogu biti krivi~no ni gra|ansko-pravno odgovorni za djela po~iwena i mi{qewa izra`ena u vr{ewu svojih du`nosti.

^lan 69 : Finansirawe

Distrikt je du`an da osigura neophodnu finansijsku i drugu pomo} u ciqu omogu}avawa pravilnog funkcionirawa sudstva, Javnog tu`ila{tva i wihove administracije.


GLAVA 6 : PRELAZNE ODREDBE

^lan 70 : Kontinuitet zakona

Svi entitetski zakoni i propisi, koji su na snazi na teritoriji Distrikta u trenutku stupawa na snagu ovog Statuta, ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim Statutom dok druga~ije ne odredi Skup{tina, u skladu sa ovim Statutom.

^lan 71 : Pravni sqedbenik

 1. Stupawem na snagu ovog Statuta prestaju da postoje sve Op{tinske administracije koje postoje na teritoriji Distrikta. Op{tinske kancelarije i pravna lica koja su osnovana ili se finansiraju od strane postoje}ih Op{tinskih administracija nastavi}e da pru`aju usluge u skladu sa va`e}im zakonima, po instrukcijama Vlade Distrikta, sve dok Vlada Distrikta ne odlu~i druga~ije, ili dok se to ne izmijeni zakonom Distrikta.

 2. Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sqedbenik dijela Op{tine Br~ko u Republici Srpskoj, kao i administrativnih aran`mana Brka i Ravne-Br~ko.

 3. Sve ugovore i sporazume, koje su zakqu~ile Op{tinske vlasti navedene u stavu 2. ovog ~lana, zainteresovane strane moraju dostaviti na uvid gradona~elniku u roku od trideset (30) dana od dana wegovog/wenog preuzimawa du`nosti. Svaki ugovor ili sporazum se ne dostavi u tom roku smatra se otkazanim. Gradona~elnik }e odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skup{tini. Na inicijativu pet (5) poslanika ili po preporuci gradona~elnika, Skup{tina mo`e poni{titi svaki ovakav ugovor i sporazum.

^lan 72 : Sudski i upravni postupci

 1. Svi sudski postupci pred sudovima koji postoje na teritoriji Distrikta, u trenutku stupawa na snagu ovog Statuta, a u kojima nisu donesene pravosna`ne sudske odluke bi}e okon~ani u skladu sa entitetskim zakonima. Sve odluke koje postaju izvr{ne u trenutku stupawa na snagu ovog Statuta ili }e postati izvr{ne nakon toga, izvr{i}e sudovi Distrikta.

 2. Svi upravni postupci koji nisu okon~ani u trenutku stupawa na snagu ovog Statuta se proslije|uju Vladi Distrikta.

^lan 73 : Vojna slu`ba

Stanovnici Distrikta koji su u trenutku stupawa na snagu ovog Statuta aktivni pripadnici vojski entiteta, mogu nastaviti da obavqaju svoje aktivnosti pod uslovom da wihove uniforme, oru`je i druga vojna oprema ostanu na podru~ju gdje je smje{tena wihova vojna jedinica i da se registruju kod vlasti Distrikta.


ZAVR[NA GLAVA

^lan 74: Stupawe na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu nakon objavqivawa u Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta.

 


Office of the High Representative